Hlavné menu

Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2004

PREHĽAD OZ, KTORÝM BOLA SCHVÁLENÁ DOTÁCIA V ZMYSLE § 1 VÝNOSU MPSVR SR O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ OZ

Projekt číslo NÁZOV OZ Názov a cieľ projektu Požadovaná dotácia (v Sk) Schválená dotácia (v Sk)
1 Regionálna organizácia MP BB, Radvanská 23/4, B. Bystrica 00628077 Rekondično-integračný pobyt mentálne postihnutých v Kováčovej. - cieľom je rekondícia, rehabilitácia, ozdravovanie a začleňovanie ŤZP-S (MP po DMO) do širšej society. 23 000
23 000
2 OZ LAVUTA, Trieda SNP 74, B. Bystrica 37896016 Socializácia rómskych detí a mládeže do spoločnosti prostredníctvom prípravy na ich ďaľšie štúdium v obl. kultúry a umenia. - cieľom je pomôcť rozvíjať umelecký talent rómskych detí a mládeže zo soc. slabších rodín. 261 460
100 000
3 OZ Situr, Sabinovská 11, 082 71 Lipany 37794655 Program základnej edukácie, soc. služieb a poradenstva pre rómsku komunitu regiónu. - cieľom je pomoc pri integrácii rómskeho etnika na lokálnej úrovni v oblasti výchovy a vzdelávania. -realizácia výchovno-edukačného programu Rómskych detí a mládeže, soc. poradenstva, klubu rómskej kultúry, centra remeselných zručností Rómov. 878 000
200 000
4 ZTPM, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 17323011 Poradenstvo pre zdravotne postihnutých v oblasti osobnej asistencie a európskej dobrovoľ. služby. - cieľom je integrácia hendikepovanej mládeže do väčšinovej spoločnosti ako aj eliminovanie negatívnych názorov na postih. občanov medzi zdravou populáciou. 240 000
150 000
5 Rekondičné pobyty pre telesne a mentálne postihnutú mládež. - cieľom je integrácia hendikep. mládeže do spoločnosti. 414 000
100 000
6 Rekondície pre telesne postihnutých. - cieľom je pokračovanie v integrácii TP mládeže formou voľnočasových aktivít. 380 000
100 000
7 OZ Nádej pre rodinu, Družby 2012/10, 016 01 Dolný Kubín 37806998 Znižujeme prahy. - cieľom je uskutočňovať cyklické vzdelávanie a soc.-psychologické výcviky pre nezamestnaných uchádzačov. -zriadenie a činnosť stáleho info centra rómov - antidiskriminačne rozumnej rodiny. 154 940
100 000
8 ZRPDaM s coeliakiou Košice, Benádova 13, 040 00 Košice 17150515 Letný rekondično-integračný tábor pre deti s coeliakiou a potravinovými alergiami spojený s edukáciou rodičov. - cieľom je rekreácia detí a mladistvých so zdravot. hendikapom coeliakie a vzdelávanie detí a rodičov potrebách bezlepkovej diety. 166 000
80 000
9 Vydanie časopisu Coeliakia. - cieľom je vzdelávanie a informácie pre rodičov detí postihnutých coeliakiou. 15 000
40 000
10 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vajanského nám. 1, 03601 Martin 00698172 Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých so ZP. - cieľom je predchádzať zhoršovaniu zdravot. stavu detí, mládeže a dospelých so ZP. 1 888 100
1 000 000
11 Aktivity na zabezpečenie soc. pomoci, soc. služieb a poradenstva. - cieľom je pomáhať občanom so ZP prekonávať stavy soc. núdze a predchádzať im. 2 565 000
1 000 000
12 Informačno-poradenské periodikum. - cieľom je zmiernenie informačného deficitu, prezentácia schopností ZP občanov a ich spoločenská integrácia. 194 000
150 000
13 Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 00897019 Rekondično-integračné pobyty. - cieľom je regenerácia organizmu starších ľudí. 612 000
200 000
14 Vydávanie časopisu Tretí vek. - cieľom je realizácia soc. poradenstva, systém celoživotného vzdelávania, rozvíjanie kultúrno-spoločenských aktivít. 348 000
200 000
15 Partneri pre soc. rozvoj a pomoc, Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov 37937421 Sprievodcovské príručky pre soc. znevýhodnené skupiny obyvateľstva - cieľom je príprava, vydanie, distribúcia dvoch príručiek, ktoré umožnia rýchlu a účinnú orientáciu, kontakty na subjekty s bezbariérovým prístupom občianskeho vybavenia. 134 500
130 000
16 Národná rada občanov so ZP, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 30853567 Členský príspevok Európskemu fóru ZP - EDF. - cieľom je zabezpečenie úhrady členských príspevkov Európskemu fóru ZP. 102 450
102 000
17 Slovenská Humanitná Rada, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava II 17316014 Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách za rok 2004. - cieľom je zabezpečenie členstva SHR v medzinárodných organizáciách. 122 261
122 000
18 Vydávanie časopisu Humanita pre ZP Humanita Plus. - cieľom je poskytovať informácie o poslaní, cieľoch, úlohách a aktivitách humanitných a charit. organizácií v SR a v zahraničí. 122 261
700 000
19 Vytváranie podmienok na prekonávanie soc. dôsledkov občanov so ZP. - cieľom je realizácia poradenskej činnosti v oblasti sociálnej, právnej, ekonomickej. 1 750 000
700 000
20 Slovenská liga celiakov, Radlinského 1, 917 00 Trnava 30843677 Rekondično-integračný pobyt dospelých a deti do 6 rokov s celiakiou vo Vysokých Tatrách. - cieľom je maximálne zapojenie ZP do spoločenského procesu a skvalitňovanie životných podmienok vo všetkých oblastiach ich života. 181 400
100 000
21 Rekondično-integračný pobyt pre deti 6-13 r. s celiakiou v Kováčovej. 151 700
100 000
22 Združenie FEMAN, Bukurešťská 20, 040 13 Košice 31961681 Tmavomodrý svet (pre nevidiace a slabozraké deti) - pilotný projekt pre nevidiace a slabozraké deti. - cieľom je prezentovať umeleckú tvorbu, kreatívne myslenie a kult. program slabozrakých a nevidiacich detí a mládeže, vytvorenie pocitu rovnocennosti a odstránenie bariér. - realizácia pilot. festivalu, víkendových dielní, vystúpenie na vianočných oslavách. 110 000
100 000
23 Slovenský Zväz Telesne Postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 12664979 Informačno-edukačný seminár o možnostiach rozvoja komplexných komunitných služieb pre občanov so ZP na regionálnej úrovni. - cieľom je akcelerácia rozvoja komplexných komunitných služieb v jednotlivých regiónoch. 1 188 545
400 000
24 Rekondično-integračné pobyty pre TP. - cieľom je integrácia TP do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života a ich uplatnenie na trhu práce. 2 782 768
800 000
25 Vzdelávací projekt SZTP. - cieľom je skvalitnenie práce poradenských centier SZTP v pomoci občanom s TaZP. 966 787
400 000
26 Odb. seminár k téme "Integrácia a mobilita ZP občanov v rámci EÚ" pri príležitosti Svetového dňa ZP. -cieľom je oboznámiť zúčastnených s problematikou práv a povinností súvisiacich s integráciou a mobilitou ZPO v rámci EÚ. 111 912
50 000
27 Časopis Vozičkár. - cieľom je oboznámiť odborníkov a verejnosť s ťažkosťami a potrebami postihnutých občanov. 181 632
180 000
28 Členský príspevok medzinárodnej organizácii FIMITIC. - cieľom je prinášať informácie, ktoré možno uplatniť v práci SZTP pri poradenskej práci pre TP členov a ostatných TPO. 61 870
61 000
29 Časopis TP+TP. - cieľom je informovať TPO o aktuálnych témach či už v legislatíve alebo o živote ostatných TP a ZP. 225 504
100 000
30 KONTEXT, Krížna 64, 821 08 Bratislava 2 31802516 Výroba televíznych skrytých titulkov (ST) pre sluchovo postihnutých občanov SR. - cieľom je zvýšenie uvedomenia zdravotne postihnutých občanov, ich informovanosti a zlepšenie dorozumievania. 6 000 000
500 000
31 Kurz základov posunkovej reči nepočujúcich pre odborníkov, ktorí pracujú so sluchovo postihnutými. - cieľom je zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej starostlivosti o sluchovo postihnutých. 558 000
300 000
32 Kurz artikulačného tlmočenia pre sluchovo postihnutých. - cieľom je príprava artikulačných tlmočníkov, ktorí budú sprostredkovávať informácie pre sluchovo postihnutých. 315 000
200 000
33 Kurz rozširovania slovnej (pojmovej) zásoby pre nepočujúcich. - cieľom je urýchliť, zlepšiť a zvýšiť duševný, vedomostný a vzdelanostný rozhľad sluchovo postihnutých. 353 000
100 000
34 EFFETA, Samova 4, 949 01 Nitra 36111601 Sociálno-psychologický výcvik pre sluchovo postihnutú mládež a dospelých. - cieľom je zabezpečenie vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť skvalitnenia poskytovania soc. služieb a poradenstva občanom so sluchovým postihnutím. 100 000
100 000
35 Kurzy posunkovej reči. 100 000
100 000
36 Rekondično-rekreačný pobyt sluchovo postihnutých. - cieľom je prekonávanie soc. dôsledkov občanov so ZP. 100 000
100 000
37 Združenie SPOLU, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica 35987880 Výcvikový projekt pre soc. poradenstvo. - cieľom je zvýšiť úroveň poskytovaného soc. poradenstva vo vybraných lokalitách - príprava 12 ľudí zo štyroch lokalít na poskytovanie soc. poradenstva. 156 800
100 000
38 Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Limbová 1, 833 40 Bratislava 17326745 Rekondično-integračný pobyt. - cieľom je zlepšenie kvality života detí s Williamsovým syndrómom a ich rodín. 91 220
50 000
39 Slovilco, Hurbanova 23, 036 01 Martin 30842522 Rekondično-integračný pobyt. - cieľom je upevnenie zdravia, vzájomná výmena skúseností, získanie nových poznatkov z oblasti ZP, pomoc pri prekonávaní psych. bariér a pri integrácii do rodinného a spoločenského života. 525 000
150 000
40 Vydávanie časopisu Slovilco. - cieľom je poskytovať ZŤPO spoločenské rady a informácie z oblasti zdravotnej, sociálnej, právnej a spoločenskej. 114 000
114 000
41 Členský príspevok pre SAS - IOA. - cieľom je vzájomná spolupráca, získanie poznatkov a skúseností. 5 500
5 500
42 Združenie ZP Oravy, Vojtaššákova 591/97, 027 44 Tvrdošín 37907361 Dobrovoľníctvo je výzva na pomoc občanom s ŤZP vykonávaním soc. prevencie a soc. poradenstva. - rekondičný pobyt pre ŤZP občanov, seminár dobrovoľníkov, stretnutie ZP mládeže. 284 508
50 000
43 OZ celiatikov, Jégeho 9, 821 08 Bratislava 30846129 Rekondično-ozdravovací pobyt pre deti a dospelých s celiatickou chorobou. -cieľom je upevnenie zdravia, zlešenie celkovej telesnej kondície a psychickej pohody detí a dospelých s celiakiou. 343 800
100 000
44 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Galandova 7, 811 06 Bratislava 31747973 Život s mojím autistickým súrodencom/dieťaťom. - cieľom je zmierňovanie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia osôb s autizmom a ich rodín a práca s pubertálnym a adolescentným dieťaťom s autizmom a jeho rodinou. 260 800
100 000
45 KOV-Nezávislý život, Talinská 1, 040 12 Košice 31267050 Letný rekondično-integračný pobyt pre vozíčkárov. - cieľom je umožniť občanom s ťažkým teles. postihnutím zúčastniť sa na spoločenských aktivitách mimo svojho bydliska a tým sa zoznámiť s novým prostredím. 429 800
150 000
46 Vzdelávanie a rozvoj pracovných schopností u občanov s ŤZP. - cieľom je zabezpečiť soc. začlenenie formou zvyšovania vzdelávania pracovníkov na už vytvorenom bezbariérovom pracovisku cez výuku k pracovným návykom. 676 842
300 000
47 OZ Radostná staroba, Mazúrova 34, 036 01 Martin 37905601 Riešenie hygieny pre imobilných klientov vybudovaním sprchovacieho kúta. - cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre imobilných klientov v oblasti osobnej hygieny. 25 000
20 000
48 Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Limbová 14, 833 01 Bratislava 30806283 Vydávanie časopisu SDS v SR Slnečnica. - cieľom je získavanie nových vedomostí a skúseností a možnosti komunikácie s inými rodičmi s deťmi s DS. 100 000
80 000
49 Rekondično-integračný pobyt pre deti/dospelých s Downovým syndrómom so zameraním na riešenie sociálnych, zdravotných, výchovných a vzdelávacích problémov. - cieľom je zabezpečenie optimálneho vývinu detí, získavanie nových vedomostí a skúseností a učenie sa spolupatričnosti. 158 200
100 000
50 ASSP, Grosslingova 9, 811 09 Bratislava 31803989 Koordinácia dobrovoľníkov - dištančné vzdelávanie - nábor dobrovoľníkov a ich motivácia pre prácu v organizácii, výber správnych dobrovoľníkov, vypracovanie efektívneho dobrovoľníckeho programu, adaptačný proces v organizácii, manažment dobrovoľníctva a faktory dlhodobého udržateľného dobrovoľníctva. 484 000
200 000
51 ZOM Prešov-združenie ZP, Karpatská 18, 080 01 Prešov 37786687 Rekreačno-rekondičné pobyty pre TP mládež na Zemplínskej Šírave. - cieľom je zlepšenie psychickej a fyzickej kondície, stretnutia, výmeny poznatkov a skúseností, rozvoj osobnosti a sebapoznania jednotlivcov. 380 000
200 000
52 Vydávanie informačného spravodaja "Možnosti" pre ZP. - cieľom je prístup k informáciám a zverejňovanie možností účasti na aktivitách našich organizácií, ako aj iných združení a inštitúcií. 130 000
100 000
53 Združenie na pomoc ľuďom s MP, Š. Moyzesa 50, 960 01 Zvolen 31917801 "Sexuálna výchova MP-príprava na manželstvo a rodičovstvo"-odb. výcvik pre zamestnancov zariadení soc. služieb a rodičov MP. - cieľom je poradenstvo a podpora v oblasti sexuality mentálne postihnutých a ich prípravy na manželstvo a rodičovstvo. 194 400
100 000
54 Spoločenstvo evanielickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Zvolen 31943713 Dobrovoľnícka činnosť. - cieľom je rozvoj oblasti komunitného života centra. - projekt stavby mládežníckeho centra vo V. Slavkove 117 598
100 000
55 Rada pre poradenstvo v soc. práci, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 30812682 Vzdelávanie pracovníkov soc. služieb, zamerané na kvalitu poskytovania služieb a poradenstvo. - cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania soc. služieb verejnými a neštátnymi poskytovateľmi formou systematického vzdelávania, poradenstvom a supervíziou. 978 376
300 000
56 Vydávanie časopisu Integrácia. - cieľom je poradenstvo, supervízia, vzdelávanie pre občanov so špecifickými potrebami s rôznym druhom postihnutia a starších občanov. 222 000
100 000
57 TK DANUBE Bratislava, Janotova 14, Bratislava 30809886 Letný integračno-tvorivý pobyt (rekondičný pobyt). - cieľom je uskutočnenie pobytu vo voľnej prírode na realizovanie integračného procesu detí a mládeže zdravotne postihnutých do spoločnosti, ako aj posilnenie psychického a fyzického stavu mladého organizmu. 244 000
50 000
58 SZ Tanečného športu na vozíčku, Janotova 14, 841 05 Bratislava 36070351 Letný integračno-rekondičný pobyt. 82 500
50 000
59 Delfín, Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen 37824678 Sociálno-komunikačné centrum II. -cieľom je vybudovanie SKC pre ľudí s duševnými chorobami a problémami. 399 300
50 000
60 TEP klub pri I. ortoped. klinike, Hlboká 7, 811 05 Bratislava 31747213 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre osoby s pohybovými ťažkosťami. - cieľom je zabezpečenie pobytu so zámerom prekonať soc. dôsledky u občanov so ZP. Pobyt je určený pre starých občanov s implantovanými totálnymi endoprotézami, s viacerými zdravotnými postihnutiami a so zníženou pohyblivosťou. 18 200
10 000
61 Združenie na podporu vzdelávania a kultúry nevidiacich a slabozrakých, Vihorlatská 6, 080 01 Prešov 31958087 Načítavanie zvukovej vzdelávacej literatúry pre nevidiacich. - cieľom je poskytnúť vo forme zvukových kníh dôkladné odborné informácie v oblasti právnych noriem zahrňujúcich sociálne, pracovné, rodinnné právo, zdravotnú starostlivosť s dôrazom na telesné postihnutie. 152 000
70 000
62 FICE, Slovinská 1, 821 04 Bratislava 30804361 Medzinárodný členský príspevok. 13 200
14 000
63 ZAS, Školské nám. 394, P.O. Box 19, 906 38 Rohožník 35590548 Terénna rodinná terapia členov. - cieľom je poukázať na formy prevencie a doliečovania a oboznámiť širokú verejnosť i liečebne, že systematickým postupom sa môžu v budúcich rokoch uberať doliečovacie aktivity. 97 000
50 000
64 Tlač časopisu Tvorivý abstinentský obzor. 100 000
80 000
65 Spoločnosť pre špec. a liečebnú výchovu, K. Supa 48, 984 03 Lučenec 30807611 Časopis EFETA 2004. - cieľom je vydávať vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácií ľudí s postihnutím určený pre špeciálnych a liečebných pedagógov, učiteľov, vychovávateľov, soc. pracovníkov i rodičov osôb s postihnutím ale i pre laickú verejnosť. 130 000
50 000
66 Slovenské hemofilické združenie, Antolská 11, 851 07 Bratislava 22665226 Úhrada členských príspevkov v roku 2004 -cieľom je aktívna účasť na činnosti medzinárodných organizácií a reprezentácia Slovenska. 8 500
8 000
67 Letný tábor detských hemofilikov. - cieľom je pomôcť prispieť k zlepšeniu života ťažko postihnutých hemofilických pacientov, predovšetkým detí. 757 000
60 000
68 Rekondičný tábor pre maloletých hemofilikov (3-7 rokov) s rodičom. -cieľom je pomôcť prispieť k zlepšeniu života ťažko postihnutých hemofilických pacientov, predovšetkým detí. 88 550
30 000
69 Poradenská činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia. -cieľom je poskytovať bezplatne poradenstvo v sociálnej oblasti. 314 136
50 000
70 Jesenný rekondično-rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov -cieľom je zlepšenie zdravotného stavu a životného štýlu hemofilikov. 370 000
60 000
71 Spoločnosť pre pomoc pri Huntingovej chorobe, Klokočova 737, 981 01 Hnúšťa 31930841 Zaplatenie členského poplatku medzinárodnej Huntingovej asociácií IHA - cieľom je zaplatenie člen. poplatku, ktorého úhrada je potrebná na udržanie plnoprávneho členstva v IHA. 3 800
3 800
72 Víkendový sociálno-rehabilitačný pobyt rodín s Huntigovou chorobou. - cieľom je uskutočniť pobyt a dať možnosť hovoriť a riešiť problémy, ktoré vznikajú v rodinách s postihnutými HCH spolu s odborníkmi. 17 000
15 000
73 Spoločnosť psoriatikov a atopikov, Kuklovská 3, 840 00 Bratislava 4 00897027 Úhrada člen. príspevku v Europso. - cieľom je udržať a rozvíjať prostredníctvom členstva v EUROPSO so Spoločnosťou vybudované kontakty Európy, ako zdroja financií a reprezentácia potrieb ľudí s chronickými kožnými chorobami. 6 000
6 000
74 Organizácia muskulárnych dystrofikov, Banšelova 4, 821 04 Bratislava 624802 Účasť členov OMD na kurze "Škola pomoci". - cieľom je účasť cca 5 členov OMD v SR spolu s osobnými asistentami na akreditovanom kurze "Škola pomoci" pre dobrovoľníkov so ZP. Jeho cieľom je profesionalizovať pomáhajúcich dobrovoľníkov v občianskej spoločnosti. 108 000
80 000
75 Vydávanie časopisu Ozvena. - cieľom je zachovať vydávanie časopisu - informačného spravodajcu pre členov OMD, odborníkov z obl. zdravotníctva a soc. vecí, priaznivcov a rodinných príslušníkov. 254 000
100 000
76 Úhrada poplatku do medzinárodnej organizácie "EAMDA". - cieľom je splnenie si členských povinnstí OMD voči medzinárodnej org. EAMDA. 73 800
74 000
77 Rekondično-integračný pobyt členov OMD spojený s odb. seminárom. - cieľom je udržiavať blízke kontakty medzi členmi OZ a vytvoriť platformu a priestor nielen na prednesenie problémov, ale aj na ich riešenie. 243 600
150 000
78 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, M.R. Štefánika 13, 940 61 Nové Zámky 37858751 Rekondično-rehabilitačný pobyt kardiakov. - cieľom je nadviazať na úspešnú terapiu odborníkov, kúpeľnú rekonvalescenciu, fromou integrácie postihnutého občana do spoločenského života. 100 000
70 000
79 Združenie na pomoc ľuďom s MP, A. Kmeťa 2, 071 01 Michalovce 31301169 "Chceme vedieť viac". - cieľom seminára je podpora a rozvoj manuálnych zručností postihnutého človeka, rozvoj možnosti účasti na pracovnom a spoločenskom živote. 14 000
14 000
80 Autizmus, Revúcka 8, 821 08 Bratislava 36067741 "Ako sa čo najlepšie uplatním na trhu práce". - cieľom je vypracovanie a realizácia vzdel. program pre pracovníkov zariadení soc. služieb, ktorí sa prednostne venujú autizmu ako aj rekondičného pobytu s programom pracovnej rehabilitácie. 695 800
40 000
81 PREMENY, Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 31965270 Celoslovenský rekondično-rehabilitačný pobyt psychiatrických pacientov na Zemplínskej Šírave. - cieľom je výmena skúseností medzi jednotlivými regionálnymi organizáciami a zapojenie sa do medzinárodnej siete organizácií. 183 300
100 000
82 Klub cystickej fybrózy, Popradská 56, 040 11 Košice 31914934 Časopis Info CF č.12. - cieľom je systematické a komplexné oboznamovanie členov Klubu CF a verejnosti s problematikou CF a vnútorným životom organizácie Klub CF. 50 000
50 000
83 Združenie na pomoc ľuďom s MP, Švabinského 7, 851 01 Bratislava 683191 Členský príspevok do Inclusion International a Inclusion Europe. 107 330
107 000
84 Vydávanie časopisu Informácie ZPMP. - cieľom je humánna prezentácia a pozitívna medializácia pomoci a podpory ľuďom s ment. postihnutím. 637 045
300 000
85 Rekondično-integračné pobyty. - cieľom je osveta, nácvik rehabilitácie, relaxačných techník, sociálna integrácia občanov s MP ako aj rozvoj komunikačných schopností. 684 672
350 000
86 Vzdelávacie informačné a poradenské činnosti ZPMP. - cieľom je zvýšenie právneho a soc. vedomia členov a funkcionárov ZPMP, zamestnancov zariadení soc. služieb, poskytnutie pomoci a porad. občanom s MP a ich rodinám formou vzdelávania. 586 720
200 000
87 Asociácia detí a mládeže, Vančurova 1, 917 00 Trnava 35607432 Rekondičný pobyt ZP detí zo soc. slabších rodín. - cieľom je zlepšenie zdravia postihnutých detí ako aj snaha ich o pozitívny pohľad na okolitý svet. 72 000
30 000
88 Združenie Downovho syndrómu, Matuškova 480, 027 43 Nižná 37801261 Vykonávanie soc. prevencie a soc. poradenstva. - cieľom je pomoc a podpora rodinám detí s mentálnym postihnutím a pomoc pri integrácii a inklúzii mentálne postihnutých jedincov do bežného života. 263 584
100 000
89 Slovenský zväz sclerosis multiplex, Čulenova 12, 917 01 Trnava 00896900 Členský príspevok do MSFI a EMSF na rok 2003/2004. 32 957
32 000
90 Rekondično-rehabilitačné pobyty . -cieľom je oboznámiť pacienta s jeho chorobou, zabezoečiť odborné prednášky, zlepšovať psychický stav pacienta. 612 000
200 000
91 Vydávanie časopisu Nádej. -cieľom je zlepšiť informovanosť pacientov so sclerosis multiplex. 190 000
100 000
92 Konzultačno-poradenská činnosť pre ľudí s postihnutím sclerosis multiplex. - cieľom je podávať informácie a pomôcť prekonávať dôsledky choroby. 161 000
100 000
93 Liga proti reumatizmu, Rekreačná 2, 921 01 Piešťany 35595931 Liečebno-rehabilitačný pobyt členov spojený so vzdelávacími aktivitami v oblasti zdravotnej a kultúrno-historickej s využitím cvičení, rehabilitačných procedúr a pobytu v prírode. - cieľom je pomôcť zdravotne postihnutým občanom prekonať soc. dôsledky ich choroby, snaha zlepšiť zdravotnú i soc. starostlivosť o reumatikov a zvyšovaním znalostí z reumatológie dosiahnuť, aby sa chorý dokázali so svojím stavom vyrovnať. 105 920
50 000
94 ZDO Ruža ZDS, Nová 213/38, 034 06 Ružomberok 00641332 Sociálno-rekondičný a integračný pobyt diabetikov. - cieľom je umožniť chorým na cukrovku zúčastniť sa kolektívneho pobytu mimo svojho bydliska v spoločnosti diabetikov, ľudí s rovnakým ochorením. 114 000
50 000
95 Klub priateľov DD a DSC, Medňanského 48, 036 08 Martin 00629464 Stretnutie pod jedličkou - pre deti z DD a základných špeciálnych škôl internátnych, ako aj mentálne a telesne postihnutých. - cieľom je prezentácia detí a mládeže so svojím vlastným kultúrnym programom vo forme súťaže. 66 500
40 000
96 Odyseus, Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 3 31788734 Časopis Intoxi. - cieľom je zvýšiť informovanosť užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sexbiznise a podporiť ich sebaangažovanosť. 346 960
100 000
97 Sportinvalid, Šoltésovej 7, 040 01 Košice 31945848 Rehabilitačno-rekondičný pobyt ŤTP občanov. - cieľom je umožniť rodinám s ŤTP občanom účasť na rehabilitačno-rekondičnom pobyte s rozšíreným programom o aktívnu a pasívnu rehabilitáciu. 90 700
30 000
98 Plavecké výcviky ZP detí-neplavcov. - cieľom je získavanie plaveckej gramotnosti, posilňovanie fyzickej kondície u detí a účelové využívanie voľného času v rámci protidrogovej prevencie. 35 000
20 000
99 Združenie vojnových poškodencov-invalidov, Štefánikovo nábr. 7, 974 01 Banská Bystrica 31754392 Prekonávanie soc. dôsledkov občanov so ZP, rekondično-integračný pobyt. - cieľom je kúpeľná liečba členov zameraná na pohybové ústrojenstvo. 215 000
100 000
100 Klub mnohodetných rodín, Lichardova 16, 811 03 Bratislava 31750249 Členské v Vienna NGO committee on the family 3 500
4 000
101 Členské v EKMR v Madride 16 000
16 000
102 Monitoring dodržiavania ľud. práv a ľud. dôstojnosti v mnohodetných rodinách. - cieľom je propagácia zavádzania nových foriem soc. služieb, podpora soc. začlenenia občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, zabezpečovanie terénnych soc. služieb, osveta reformy soc. systému v SR. 70 000
40 000
103 Vydávanie časopisu Informatórium Klubu. -cieľom je podpora zavádzania nových foriem sociálnych služieb, poskytovanie informácií ktoré nie sú bežne prístupné. 80 000
50 000
104 Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Vančurova 1, 917 01 Trnava 37847449 Sociálno-rehabilitačné a integračné pobyty dospelých a detí postihnutých chronickými chorobami. - cieľom je pôsobiť na všestranný rozvoj osobnosti, pomáhať pri prekonávaní negat. vplyvu zdravot. postihnutia, napomáhať individuálnej a soc. integrácii zdravotne postihnutého do spoločnosti, oboznámiť účastníkov s podstatou choroby, s jej možnými komplikáciami a prevenciou. 179 620
70 000
105 Hipoškôlka, Romanova 3, 851 02 Bratislava 36117595 Aktivity zamerané na integráciu a posilnenie schopností detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím prostredníctvom Montessori terapie prepojenej s hipoterapiou. - cieľom je podporiť u detí s mentálnym postihnutím samostatnosť a nezávislosť, stimulovať ich vývin v pozitívnom smere vo všetkých jeho oblastiach a zlepšovať kvalitu ich života. 7 040
7 000
106 Občan pre spoločnosť na Slovensku, Ľubiša 185, 067 11 Ľubiša 37792539 Rómovia a spoločnosť. - cieľom je pomôcť pri rozširovaní schopností rómskych aktivistov kontaktovať sa so štátnou správou, naučiť ich reagovať na dané problémy, získavať informácie o možnostiach zamestnania sa, vzdelávania, bytovej otázky, soc. vecí a všeobecnej informovanosti. 166 000
100 000
107 Rodina dobrej nádeje, Krivá 45, 02755 Dlhá nad Oravou 36111147 Integral. - cieľom je umožniť mentálne postihnutým bez rodinného zázemia pobyt v prírode za účelom rekondície, zlepšenia psychického aj fyzického zdravia so zameraním na soc. inklúziu. 360 000
80 000
108 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 00683876 Zvýšenie kvality poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a súvisiace vzdelávacie aktivity. -cieľom je rozvoj a zvyšovanie efektívnosti komplexného systému všeobecného sociálneho poradenstva, špecifického sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie pre občanov so zrakovým postihnutím. 6 566 800
2 000 000
109 CETIS-centrum technických a informačných služieb -technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života zrakovo postihnutých občanov. - cieľom je rozvoj schopoností ľudí so zrakovým postihnutím, znižovanie informačného deficitu, zvyšovanie sebestačnosti. 2 794 696
800 000
110 Úhrada členských príspevkov v medzinárodnej organizácii a zahraničné styky. -cieľom je rozvoj zahraničných stykov zameraných na výmenu informácií. 440 400
250 000
111 Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých. - cieľom je zmierňovať informačný deficit zrakovo postihnutých, zvyšovať právne povedomie, profesionálny rozvoj. 887 150
800 000
112 Rekondično-integračné pobyty pre zrakovo postihnutých. - cieľom je regenerácia síl, osvojenie si špeciálnych zručností a znalostí výmena skúseností. 813 712
300 000
113 Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 2/A, 040 23 Košice 31310397 Zlepšenie informovanosti o soc. politike štátu vo vzťahu k rómskej menšine prostredníctvom rómskych médií a rómskych listov. - cieľom je poskytovať verejnosti maximum informácií o sociálnej politike štátu, zapojiť do proscesu medializácie rómsku komunitu. 1 278 000
150 000
114 Annwin, Internátna 31, 974 04 Banská Bystrica 31929711 Vzdelávací projekt Obhajoba práv ľudí s postihnutím. -cieľom je zvýšiť informovanosť, vedomosti a zručnosti potrebné na dodoržanie práv ľudí s postihnutím u poskytovateľa sociálnych sužieb v každodennej praxi a tým prispieť k zvýšeniu úrovne dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb. 617 664
250 000
115 Náruč-Pomoc deťom v kríze, Zádubnie 56, 010 03 Žilina 36138665 Vzdelávanie starostov a psychológov ako nástroj zefektívnenia pomoci obetiam domáceho násilia -cieľom je prispieť k rozšíreniu regionálnej siete inštitúcií a odborníkov, ktorí môžu zásadným spôsobom vplývať na boj proti domácemu násiliu a zefektívnenie pomoci jeho obetiam. 125 700
100 000
116 Klub rómskych žien, Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota 35982071 Rekondičný pobyt pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. -cieľom je umožniť pobyt deťom, ktoré sú v hmotnej núdzi, naučiť deti základom hygieny. 165 750
50 000
117 OZ Systémy v premenách-SIT Slovakia, Palkovičova 3, 821 08 Bratislava 31814361 252 000
100 000
118 Slovenský červený kríž, územ. spolok, M.R. Štefánika 206, 075 01 Trebišov 00416274 Letný rekondičný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. -cieľom je pomôcť sociálne slabším rodinám postarať sa o ich deti v čase prázdnin, pripraviť pre nich zaujímavý program, umožniť viacdetným rodinám aby sa ich deti zúčastnili letného tábora. 45 000
45 000
119 Hlava 22, Bazová 9, 821 08 Bratislava 31878544 Projekt pomoci integrácie TP občanov v oblasti profesnej, aktívneho vzdelávania a odpočinku s akceptáciou princípu rovnosti príležitostí - cieľom je poskytovať možnosti rozvoja osobnosti aktívneho vzdelávania, príjemného odpočinku a tiež profesijný rast pre hedikepovanú , ale aj zdravú mládež. 638 280
450 000
120 Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 36117102 Diskriminácia - problém starších ľudí. - cieľom je poskytovanie informácií verejnosti o existencii diskriminácie starších občanov. 395 300
80 000
121 Labyrint duše, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 30847362 Vydávanie informačného materiálu "Spravodaj labyrintu duše". - cieľom je informácia pre členov ale aj nečlenov OZ o aktuálnych otázkach sociálnych, právnych, zdravotných týkajúcich sa postihnutých občanov s Alzheimerovou chorobou a stareckou demenciou. 195 000
100 000
122 Sociálna, zdravotná, poradenská a konzultačná služba. -cieľom je poskytnúť poradenstvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, najmä postihnutým alzhaimerovou chorobou a stareckou demenciou. 127 200
40 000
123 Zväz diabetikov Slovenska, Prešovská 39, 821 08 Bratislava 2 00641332 Členský príspevok v medzinárodnej organizácii - IDF - International Diabetes Federation. -cieľom je zviditeľniť Slovensko v integračnom procese osôb ťažko zdravotne postihnutých - diabetikov v medzinárodných vzťahoch a skvalitniť starostlivosť. 4 950
6 000
124 Poradenstvo diabetikovi ako sociálnemu klientovi. -integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby- deti a dospelých diabetikov do spoločnosti. 236 000
150 000
125 Rekondično-integračné pobyty diabetikov - detí a dospelých 2004. -cieľom je integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby do spoločnosti. 1 058 820
150 000
126 Národná rada občanov so ZP v SR, Žabotova 2, 811 04 Bratislava 30853567 Osvetová a informačná kampaň pre organizácie združujúce Občanov so zdravotným postihnutím. -cieľom je zvyšovanie uvedomenia a to vykonávaním činnosti, ktorá by zlepšila informovanosť spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím, ich právach, potrebách schopnostiach a prínose pre štát. 1 519 850
1 000 000
127 Združenie Umenie pomoci, Mamateyova 10, 851 04 Bratislava 5 36068691 Škola pomoci (akreditovaný kurz pre zdravotne postihnutých dobrovoľníkov). -cieľom je profesionalizovať dobrovoľníkov v občianskej spoločnosti, podporiť ich samostatnosť, zvýšiť spôsobilosť vyjadrovať sa k zaisťovaniu rovnoprávneho postavenia ZP občanov. 191 200
80 000
128 Pomáhajúci odborník v sociálne organizácii (akreditovaný kurz pre pracovníkov v sociálnych organizáciách. - cieľom je profesionalizoať pomáhajúcich odborníkov v sociálnych organizáciách, zaoberajúcich sa starostlivosťou o občanov v núdzi, ZP, starých, chorých a zomierajúcich občanov. 150 000
80 000
129 Asociácia sociálnych pracovníkov na Slovensku, Znievska 26, 851 06 Bratislava 30779758 Integračno-relaxačný letný tábor. - cieľom je ponúknuť deťom vo veku od 9-15 rokov zaujímavejšiu alternatívu trávenia voľného času a tak predchádzať kriminalite mládeže. 151 000
50 000
130 Barlička, Prostějovská 38, 080 01 Prešov 37786211 Radosť bez bariér. - cieľom je povzbudiť mladých ľudí s talesným a zdravotným postihnutím a ich nezamestnané matky, dlhodobo sa starajúce o tieto deti na využitie ponúkanýh možností v súčasnej spoločnosti. 732 336
300 000
131 Združenie Matta Talbota, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica 31935681 Časopis "Syn sa vracia". -cieľom je informovať klientov, ktorí sa nachádzajú vo výkone trestu o dianí a o zmenách v oblasti sociálnej , legislatívnej a právnej v našom štáte. 53 100
50 000
132 OZ Agentúra projektového manažmentu AX, J. Kráľa 17, 984 01 Lučenec 3181821 Rómske komunitné centrum Nádej. -cieľom je snaha o budovanie zdravého , bezpečného prostredia, zlepšenie starostlivosti o dieťa, matku, starých občanov, poskytnutie odbornej pomoci závilým, chorým , pomoc odkázaným v núdzi. 1 418 212

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk