Hlavné menu

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti pre rok 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určujePrioritné oblasti
podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti podľa § 3 ods. 8 a § 9a ods. 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) pre rok 2017

Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb:

1. Podpora terénnej formy sociálnej služby
- nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla s úložným priestorom pre zefektívnenie a operatívnejšie zabezpečenie výkonu opatrovateľskej služby
2. Podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii prijímateľov sociálnej služby a ich začleneniu do komunity
- zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb
- zmysluplné trávenie organizovaného a voľného času
3. Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni
- humanizácia podmienok života prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s kapacitou do 40 miest

Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

1. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) programov a odborných metód práce zameraných

- na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny a úpravy rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa vykonávaných v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane programov na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých v otvorenom prostredí.

- na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, komerčného zneužívania, týrania alebo na ochranu pred sexuálnym zneužívaním,

- podpora zabezpečovania náhradného rodinného prostredia.

2. Podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory) zameraných na

- prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostrední dieťaťa po jeho návrate zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a zo zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby,

- na úpravu a obnovu rodinného prostredia, z ktorého boli vyňaté deti rozhodnutím súdu a na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti

3. Podpora vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom zabezpečenia starostlivosti o deti a plnoleté fyzické osoby v súlade s princípmi deinštitucionalizácie

- kúpa motorového vozidla,

- rekonštrukcia a stavebné úpravy zariadení.

4. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) vykonávania resocializačných programov resocializačných stredísk a programov krízových stredísk zameraných na

- zvyšovanie kvality resocializačných programov resocializačných stredísk,

- špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na určité druhy krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí (alebo zvyšovanie kvality programov krízového strediska).


Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:

1 . Poradenstvo a podpora pre ženy zažívajúce násilie.

2. Aktivity na znižovanie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie na trhu práce a
znižovanie rodového mzdového rozdielu.

3. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v oblasti násilia páchaného na
ženách a rodovej rovnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk