Hlavné menu

FAQ - Často kladené otázky

(aktualizované k 1.10.2015)

 Aké dotácie poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) zo rozpočtu svojej kapitoly?

Ministerstvo poskytuje dotácie na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).
Ide o dotácie
a) ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci,
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

b) ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie na účel uvedený v písmene b) odporúčame obrátiť sa priamo na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

Kto môže požiadať o dotáciu (kto je oprávnený žiadateľ)?

Okruh žiadateľov o dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na podporu rekondičných aktivít, na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, na podporu edičnej činnosti a na podporu rodovej rovnosti je zverejnený na webovom sídle v časti ministerstvo/poskytovanie dotácií.

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách môže požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii na podporu riešenia tejto situácie. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 €. K žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je potrebné predložiť jednak čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a o tom, že nie je voči jeho osobe vedený výkon rozhodnutia, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov (viď vzor vyhlásenia a súhlasu).

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách môže požiadať právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h).

O dotáciu na podporu výchovy k naplneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môže žiadať oprávnený žiadateľ.

Žiadateľom môže byť:

 • zriaďovateľ materskej alebo základnej školy s výnimkou obvodného školského úradu v sídle kraja,
 • obec podľa sídla materskej alebo základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obvodný školský úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia materskej alebo základnej školy, ak zriaďovateľom školy je obvodný školský úrad v sídle kraja,
 • v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy.

Rodičia detí, fyzické osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na úrade práce, sociálnych a rodiny nemôžu žiadať o dotácie. Úrad práce, sociálnych a rodiny môže iba posúdiť ich príjem na účely poskytovania dotácii.

O dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu môže žiadať oprávnený žiadateľ, ktorým môže byť obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba, alebo fyzická osoba. O tento druh dotácie možno žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kde sa žiadateľ dozvie viac informácií o dotáciách?

Na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk v časti ministerstvo/ poskytovanie dotácií sú zverejnené všetky podrobné informácie o poskytovaní dotácií z rozpočtu ministerstva. K základným právnym predpisom upravujúcim poskytovanie dotácie z rozpočtu ministerstva patrí:

 • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

 

 Aké sú lehoty na predkladanie žiadostí o dotácie, ktoré sú poskytované priamo ministerstvom?

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, tzn. žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 sa budú predkladať v lehote od 1. novembra do 31. decembra 2015, s výnimkou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú je možné predkladať v priebehu celého roka.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva. Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja (§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov), za posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu sa považuje najbližší pracovný deň. Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

Akým spôsobom sa predkladajú žiadosti o poskytovanie dotácie, ktorá je poskytovaná priamo ministerstvom?

Žiadosti o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú výhradne:
a) poštou, na adresu:


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

s výnimkou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 1 a 2,ktorá sa posiela na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8816 43 Bratislava

b) v podateľni ministerstva, na vyššie uvedenej adrese. Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou.

Na akom tlačive sa predkladá žiadosť o dotáciu a kde sa tlačivo nachádza?

Žiadosti o dotáciu sa predkladajú na tlačivách, ktoré tvoria prílohy vyhlášky č. 22/2011 MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č 544/2010 Z.z. o dotáciách. Žiadateľ vypĺňa tlačivo žiadosti podľa druhu dotácie, o ktorú žiada.

 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 1 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rekondičných aktivít vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 5 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 6 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 7 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 1 a 2 zákona vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 8 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa §9 ods. 3 a 4 zákona vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 9 k vyhláške.
 • Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rodovej rovnosti vypĺňa tlačivo, ktoré tvorí prílohu č. 10 k vyhláške.

Všetky uvedené vzory tlačív sa nachádzajú na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk v časti ministerstvo/ poskytovanie dotácií. Žiadateľ zasiela spolu so žiadosťou o dotáciu všetky prílohy žiadosti v súlade s § 10 zákona o dotáciách.

Čo obsahuje kompletná žiadosť o dotáciu?

Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci predkladá žiadosť o dotáciu v jednom vyhotovení a doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 8a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o tieto doklady

 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Žiadosť a formulár čestného vyhlásenia je vystavený na webovom sídle MPSVR SR.
Žiadateľ o dotáciu na ostatné druhy dotácií poskytované priamo ministerstvom predkladá ministerstvu žiadosť v dvoch vyhotoveniach, a to v jednom origináli a v jednej kópii, každé vyhotovenie obsahuje všetky prílohy a predkladá sa vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ vyznačí v hornej časti prvej strany žiadosti symboly „O“ alebo „K“ podľa toho, či sa jedná o originál alebo kópiu žiadosti.
Žiadateľ vypĺňa všetky údaje v žiadosti, ktoré sa naňho vzťahujú a nemôže dopĺňať alebo inak pozmeňovať obsah tlačiva žiadosti. V prípade potreby však môže rozšíriť počet riadkov jednotlivých tabuliek.
Každý originál žiadosti podpíše štatutárny zástupca žiadateľa (nemôže byť podpísaný v zastúpení) a musí byť opatrený odtlačkom pečiatky žiadateľa.
Originály alebo úradne osvedčené kópie príloh žiadosti sa predkladajú zviazané s originálom žiadosti, kópie príloh sa predkladajú zviazané s kópiou žiadosti. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ...

Ako sa zostavuje rozpočet, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu?

Žiadateľ o dotáciu identifikuje v rozpočte výdavky, ktoré vzniknú pri realizácii aktivít a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa dotácia žiada.
Ak žiadateľ žiada o druh dotácie, pri ktorom sa nevyžaduje spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov (t.j. dotácia na podporu rekondičných aktivít, dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotácia na podporu edičnej činnosti a dotácia na podporu humanitárnej pomoci), v rozpočte uvádza položky do výšky žiadanej dotácie, zároveň uvádza aj vlastné alebo iné zdroje, ak plánuje spolufinancovať aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia. Dotácie na podporu rekondičných aktivít, dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a dotácia na podporu edičnej činnosti sa poskytujú formou bežného transferu.
Ak žiadateľ žiada o druh dotácie pri ktorom sa vyžaduje spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov vo výške najmenej 10% z celkových výdavkov na uskutočňovanie aktivít a činností (t.j. dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a dotácia na podporu rodovej rovnosti), je povinný uviesť v rozpočte aj vlastné alebo iné zdroje, ktorých výška musí byť na úrovni najmenej 10% z celkových výdavkov. Napr. ak celkové výdavky predstavujú 40 000€, čo je 100%, žiadateľ môže požiadať o dotáciu najviac v sume 36 000€, čo je 90%, na ostatné výdavky, ktoré v tomto prípade predstavujú 4 000€ musí mať zabezpečené vlastné alebo iné zdroje. Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytujú formou bežného alebo kapitálového transferu. Dotácie na podporu humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti sa poskytujú len formou bežného transferu. Pri posudzovaní, či ide o bežné alebo kapitálové výdavky sa postupuje podľa platnej ekonomickej klasifikácie uvedenej v Opatrení Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ak je predmetom financovania hnuteľná vec zložená z viacerých častí, ktoré tvoria spoločne funkčný celok, nie je možné uvádzať v rozpočte výdavky na jednotlivé časti, ale výdavky na obstaranie hnuteľnej veci ako celku. Napr. ak ide o nákup polohovateľnej postele, v rozpočte sa uvádza cena polohovateľnej postele ako celku, tzn. vrátane všetkých jej súčasti, ktorými sú konštrukcia postele, matrac, postrannice, hrazda atď. a neuvádzajú sa jednotlivé súčasti postele ako samostatné položky.
V časti Komentár k rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou žiadosti o dotáciu žiadateľ vysvetlí alebo podrobne rozpíše jednotlivé položky rozpočtu (napr. ak sa v rozpočte nachádza položka mzda alebo plat zamestnanca, v komentári k rozpočtu sa uvedie počet zamestnancov, pracovný úväzok- plný, čiastočný, polovičný, výška mzdy pre jedného zamestnanca na jeden mesiac, počet mesiacov a pod., ak sa v rozpočte nachádza položka cestovné náhrady, v komentári k rozpočtu sa uvedie o aké náhrady ide /napr. stravné, výdavky za ubytovanie, cestovné výdavky/, počet účastníkov aktivít /uvedie sa samostatne počet osôb z cieľovej skupiny a počet zamestnancov, pri dotácii na podporu rekondičných aktivít sa pri počte osôb z cieľovej skupiny osobitne uvedie počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na sprievodcu a počet sprievodcov/, počet dní, náklady na jedného účastníka na jeden deň a pod., rovnako sa postupuje aj u ostatných položiek rozpočtu, ktoré je potrebné, pre posúdenie hospodárnosti a primeranosti jednotlivých položiek rozpočtu, podrobne vysvetliť, napr. pri dotácii na podporu edičnej činnosti sa uvedú náklady na 1 kus časopisu alebo periodika). Tabuľku komentár k rozpočtu nie je potrebné vypĺňať v prípade, že ide o rekonštrukciu alebo stavebné úpravy, nakoľko vtedy predkladá žiadateľ o dotáciu ako samostatnú prílohu žiadosti podrobný rozpočet rekonštrukcie alebo stavebnej úpravy.

Čo sa rozumie pod dokladom preukazujúcim splnenie podmienok podľa osobitného predpisu 1), ktorý je prílohou žiadosti o dotáciu?

Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dotácia poskytuje na základe žiadosti, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.
Ide o tieto doklady:

 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • potvrdenie miestne príslušného správcu dane (daňového úradu), nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky- predkladá aj obec; ak žiadateľ nie je registrovaný na daňovom úrade, predkladá potvrdenie daňového úradu, že žiadateľa neeviduje
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
  čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ak žiadateľ nemá povinnosť registrácie požiada o potvrdenie, že nie je evidovaný v registri Sociálnej poisťovne
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ak žiadateľ nemá a ani nemal záväzky voči niektorej zdravotnej poisťovni požiada o potvrdenie, že nie je vedený v registri príslušnej zdravotnej poisťovne


Doklady sa prikladajú k žiadosti v uvedenom poradí. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa predloženie dokladov uvedených v písm. 3) a 4) nevzťahuje. Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou predkladá spolu so žiadosťou o dotáciu čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa § 8a ods. 5 tohto zákona sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia bezplatne.


Aké ďalšie doklady predkladá žiadateľ spolu so žiadosťou?

Žiadateľ o dotáciu predkladá okrem uvedených dokladov ešte ďalšie, v závislosti od druhu a účelu dotácie, o ktorú žiada.
Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb alebo o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb– uvedený doklad vydáva príslušný vyšší územný celok
 • rozhodnutie MPSVR SR o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak sa žiada o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • list vlastníctva, zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke uzatvorenú najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť (t.j. ak ide o výmenu vykurovacích zariadení, vzduchotechniky, o vytváranie bezbariérového prostredia a nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, o rekonštrukciu a stavebné úpravy zariadení)
 • písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy
 • právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne overené kópie, ak predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy
 • doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky- protokol o odbornej skúške a prevádzke príslušného revízneho technika alebo protokol o úradnej skúške Technickej inšpekcie, a.s., so záverom o nespôsobilosti spoľahlivej a bezpečnej prevádzky s nariadením vyradiť toto zariadenie alebo techniku z prevádzky, ak predmetom financovania je vykurovacie zariadenie alebo iná technika v havarijnom stave
 • doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo z iných zdrojov. V prípade vlastných zdrojov sa dokladá potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa. Výpis z bankového účtu je nepostačujúci. V prípade iných zdrojov sa dokladá potvrdenie iného subjektu, že sa bude na financovaní aktivít a činností podieľať, s uvedením sumy, vo výške ktorej bude tieto aktivity a činnosti spolufinancovať. Toto potvrdenie musí obsahovať úradne overený podpis.
 • cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak predmetom financovania je materiálno-technické vybavenie, nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventáru, materiálu a dopravných prostriedkov
 • rozpočet (výkaz výmer), ak predmetom financovania je rekonštrukcia a stavebné úpravy (originál sa predkladá podpísaný zhotoviteľom a opatrený pečiatkou).

 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. stanovy občianskeho združenia s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR. Tento doklad nepredkladá žiadateľ, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. stanovy občianskeho združenia s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako 3 mesiace, že spĺňa podmienky podľa §7 ods. 3 zákona o dotáciách (t.j. že zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni a má najmenej 50 000 členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje), ak sa žiada o dotáciu na § 7 ods. 1 písm. c) až h) zákona o dotáciách
 • doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona o dotáciách vynaložené za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala žiadosť, ak sa žiada o dotáciu na výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona o dotáciách.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.


Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, s výnimkou časopisov a periodík vydávaných v elektronickej forme, v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte - uvedený doklad vydáva Ministerstvo kultúry SR
 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, t.j. žiadateľ, ktorým je občianske združenie, predloží stanovy s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR, žiadateľ, ktorým je neverejný poskytovateľ sociálnej služby, predloží doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie, doklad o akreditácii ako doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti, nepredkladá, nakoľko vo veci akreditácie koná a rozhoduje ministerstvo. Žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia predkladá iný doklad preukazujúci, že predmet jeho činnosti je v sociálnej oblasti (napr. nezisková organizácia predkladá zakladaciu listinu a pod.)
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.
 • jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rodovej rovnosti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
 • doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. V prípade vlastných zdrojov sa dokladá potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa. Výpis z banky je nepostačujúci. V prípade iných zdrojov sa dokladá potvrdenie iného subjektu, že sa bude na financovaní aktivít a činností podieľať, s uvedením sumy, vo výške ktorej bude tieto aktivity a činnosti spolufinancovať. Toto potvrdenie musí obsahovať úradne overený podpis.
 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.
   

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku.

Žiadosť vrátane všetkých príloh sa predkladá v jednom origináli a v jednej kópií, každá osobitne vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť o dotáciu, ktorej prílohou je viacero čestných vyhlásení, môže predložiť všetky čestné vyhlásenia na jednom hárku papiera.

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona o dotáciách?

Za materiálovo-technické vybavenie uvedených priestorov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa považuje najmä interiérové vybavenie miestností, vrátane zabezpečenia prístrojov a pomôcok na výkon napríklad:

 • pracovnej terapie - napr. hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, krosná, šijacie stroje, materiál na výkon ergoterapie, rastlinný a živočíšny materiál
 • výchovno-vzdelávacej činnosti - špeciálne upravené školské lavice a stoličky, magnetické alebo iné školské tabule, počítače s príslušenstvom, zvukové a obrazové prostriedky, učebné, didaktické a kompenzačné pomôcky, mapy, knihy, glóbusy, odborné časopisy, písacie potreby, farby na maľovanie, štetce
 • rehabilitačnej činnosti - rehabilitačné stoly, vírivky na dolné a horné končatiny, diadynamiky, multifunkčné hydromasážne vane, multifunkčné posilňovacie sústavy, stacionárne bicykle, steppery, biolampy, guličkové bazény, prístroje na elektroliečbu, ribstoly, žinenky, švédske lavice, lopty, medicinbaly, tenisové rakety, siete na tenis, volejbalové siete,
 • voľnočasových aktivít (spoločenské hry, televízor, DVD, PC s príslušenstvom, lopty, stolnotenisové stoly a rakety, volebalové siete a iné športové potreby)
 • sociálnej terapie:
  - muzikoterapia, (hudobné nástroje, CD prehrávač)
  - biblioterapia, (knihy, učebnice, listový papier)
  - aromaterapia ( sviečky, vonné lampy, vonné oleje, éterické silice, inhalačný prístroj)
  - arteterapia, (potreby na vyšívanie, plastelína, štetce, farby, fixy, potreby na pletenie, háčkovanie, sadra , modulit)
  - dramatoterapia, (bábkové divadlo, látky, gombíky, nožnice, ihly, nite, papier, masky)
  - terapia hrou (hračky, spoločenské hry, stolové športové hry, psychohry),
  - Snoezelen terapia (bublinkové valce, vodné postele, projektory s obrázkami, zrkadlová guľa s farebným kolesom- Spotlight, interaktívne optické vlákna, špeciálne húpacie kreslo, plohovacie vaky, vankúše, deky, aromadifuzér s vonnými olejmi, bublistroj na výrobu bubliniek, zvukové panely- piáno matrac, UV lampa, guličkový bazén, trampolína, hojdačky, šmýkačky, fitlopty, farebné svetlá, CD prehrávač)
 • sociálnej rehabilitácie (PC s príslušenstvom, kuchynský kútik, písací stroj s Braillovým písmom).

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie na výkon odborných metód práce v prirodzenom a v otvorenom prostredí podľa § 3 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona o dotáciách na účely výkonu konkrétneho opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately?

Záleží od povahy konkrétneho opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za materiálno-technické vybavenie v tomto prípade možno považovať napríklad pri práci s rodinou v jej prirodzenom prostredí rôzne pomôcky (kancelárske, technické a bežnej spotreby) na získanie zručností na vedení domácností, vedenie hospodárenia rodiny, spoločenské a didaktické hry, didaktické pomôcky, športové potreby pre deti a pod. V prípade odborných metód práce v otvorenom prostredí, môže ísť o letáky, predmety s dôležitými telefónnymi číslami, dezinfekčné prostriedky, preventívne prostriedky, drogistický a iný tovar na zber materiálu a pod. PC, telefón.

Čo sa považuje za nákup materiálno- technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby pomoci alebo krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológií ?
Ak ide o sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú podľa § 52 a § 53 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, za materiálno- technické vybavenie na výkon odborných metód práce v prirodzenom a v otvorenom prostredí v súvislosti s poskytovaním týchto sociálnych služieb sa považuje napr. počítač, telefón a fax, vodotesné a ľahkoovládateľné náramky s tiesňovým tlačidlom pre prijímateľov opatrovateľskej služby, napr. elektronický mobilný strážca so zabudovaným GPS prijímačom.


Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona o dotáciách?

Za materiálno-technické vybavenie uvedených priestorov sa považujú najmä polohovacie postele (mechanické, elektrické, hydraulické), váľandy s úložným priestorom, nočné stolíky, šatníkové skrine, stoly, stoličky, kreslá, špeciálne kreslá pre osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pojazdné WC.
Do materiálno-technického vybavenia obytných miestností (tento termín zahŕňa len izby klientov) sa nezahŕňa napr. vybavenie jedálenských priestorov a stravovacej prevádzky.

Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie komunitného centra ?

Za materiálno-technické vybavenie kumunitného o centra sa považujú najmä stoly, stoličky, magnetické alebo školské tabule, farby na maľovanie, štetce, písacie potreby, knihovničky, knihy, spoločenské hry, televízor, športové potreby, počítač s príslušenstvom
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie útulku ?

Za materiálno-technické vybavenie útulku sa považujú najmä váľandy s úložným priestorom, stoly, stoličky, nočné stolíky, šatníkové skrine, televízor, spoločenské hry, hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, krosná, šijacie stroje, pomôcky (jednoduché pílky, brúsky, kladivá, kliešte, hoblíky), materiál na pracovnú terapiu
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie nocľahárne ?
Za materiálno-technické vybavenie nocľahárne sa považujú najmä jednoduché postele (drevené, železné), skrinky na odkladanie osobných vecí a šatstva klientov, nepremokavé (gumené) matrace, stoly, stoličky
Čo sa považuje za materiálno-technické vybavenie nízkoprahového denného centra ?

Za materiálno-technické vybavenie nízkoprahového denného centra sa považujú najmä stoly, stoličky
Čo sa považuje za vykurovacie zariadenia a inú techniku v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona o dotáciách?

Za vykurovacie zariadenie sa považujú najmä: vykurovacie kotle (nemôže ísť ale o zmenu vykurovacieho média, napr. z uhlia na plyn, resp. elektrické vykurovanie), radiátory, expanzné nádoby
Za inú techniku sa považujú najmä: konvektomaty, veľkokapacitné sporáky, chladiace boxy, varné kotle na polievku, práčky, sušičky bielizne, mangle, vzduchotechnika. Za inú techniku sa pre účely tohto ustanovenia (tejto priority) nepovažujú technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktoré sú obsahom priority podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dotáciách.
Podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie havarijného stavu existujúcej techniky. Za havarijný stav sa považuje nespôsobilosť spoľahlivej a bezpečnej prevádzky s nariadením vyradiť z prevádzky s osvedčeným protokolom o odbornej skúške a prevádzke príslušného revízneho technika alebo protokolom o úradnej skúške Technickej inšpekcie, a.s.

Čo sa považuje za vytváranie bezbariérového prostredia a za technické zariadenie na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dotáciách?

Za vytváranie bezbariérového prostredia sa považuje najmä:

 • vytvorenie bezbariérových vstupov,
 • vytvorenie bezbariérového prostredia v exteriéri zariadení“ s uvedením konkrétnych úprav ( napr. úprava chodníkov pre klientov za účelom odstránenia bariér),
 • inštalácia výťahových plošín a výťahov, alebo ich výmena,
 • rekonštrukcia kúpeľní a toaliet za predpokladu, že sa ňou odstránia architektonické bariéry,
 • výmena dlažby za protišmykovú, avšak len v priestoroch, kde sa pohybujú a ktoré využívajú klienti,
 • vybudovanie šikmej rampy pre transport invalidných vozíkov.

Za technické zariadenie na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu sa považuje nákup takých zariadení, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami - koľajnicové zdvíhacie systémy, schodolezy, vaňové zdviháky, multifunkčné zdviháky. Ide len o vytváranie bezbariérového prostredia a nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čo sa považuje za rekonštrukciu a stavebné úpravy podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona o dotáciách?
Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

Čo sa považuje za osobné motorové vozidlo na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby a opatrovateľskej služby a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o dotáciách?

Za osobné motorové vozidlo sa považuje osobné motorové vozidlo, osobné motorové vozidlo s úložným priestorom alebo osobné motorové vozidlo so špeciálnym príslušenstvom- zabudovanou izotermickou izoláciou a liatou protisklzovou úpravou na rozvoz stravy v rámci poskytovanej opatrovateľskej služby.

Čo sa považuje za špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení sociálnych služieb a na prepravnú službu podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o dotáciách?
Ide o 7-miestne alebo 9-miestne špeciálne upravené motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky na zabezpečenie prepravy. Musí byť deklarované, že takto upravené vozidlo bude slúžiť na prepravu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí budú počas prepravy prepravovaní na ukotvenom invalidnom vozíku.

Čo sa považuje za rekreačnú činnosť pre dieťa podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o dotáciách?
Ide o rekreačnú činnosť pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Podľa zákona o sociálnych službách je súčasťou záujmovej činnosti (§18 ods. 4) aj rekreačná činnosť a obe tieto zariadenia sociálnych služieb zabezpečujú podľa zákona záujmovú činnosť vrátane rekreačnej činnosti ako súčasť poskytovaných služieb dieťaťu.

Čo sa rozumie pod podporou vykonávania programov a odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, riešenia násilia páchaného na deťoch, sanáciu rodiny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 3 písm. e) zákona) ?

 • programy a odborné metódy práce na podporu riešení problémov detí v rodine, v škole, na pomoc pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch zameraných na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny vykonávané v prirodzenom, náhradnom rodinnom a otvorenom prostredí (vrátane detí s problémovým správaním, s poruchami správania a detí podmienečne odsúdených),
 • programy a odborné metódy práce na pomoc a ochranu obetí sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, predaja, obetí detskej pornografie, týrania,
 • adaptačné programy na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom rodinnom prostrední zamerané na prácu s rodinou po návrate dieťaťa zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a zo zariadení na výkon odňatia trestu slobody a výkon väzby,
 • programy a odborné metódy práce zamerané na sanáciu rodín, z ktorých boli vyňaté deti rozhodnutím súdu.


Kedy je potrebné vytvárať bezbariérové prostredie v detskom domove pri deinštitucionalizácii detského domova?

V prípade akejkoľvek rekonštrukcie a stavebných úpravách samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.

Čo sa považuje za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 zákona o dotáciách?

Za rekondičnú aktivitu sa považuje odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, vykonávaná mimo prirodzeného prostredia, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to formou skupinových rekondičných pobytov. Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je osoba, ktorej miera funkčnej poruchy podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je najmenej 50 %. Nemôže ísť ani o výkon sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej činnosti, ani o výkon špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti. Za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 zákona o dotáciách sa nepovažuje zabezpečenie rekreačnej činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o dotáciách. Za rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nepovažujú činnosti, ktoré sú výlučne určené na zlepšenie alebo udržanie fyzickej kondície.

Kto ma nárok na dotáciu na rekondičnú aktivitu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a kde si ju uplatni?

Fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá priamo kontaktuje organizácie, ktorým bola dotácia schválená.

Aké cestovné náhrady je možné z dotácie hradiť podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dotáciách?
Z dotácie je možné hradiť preukázané cestovné výdavky, preukázané výdavky za ubytovanie a stravné fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je odkázaná na sprievodcu (podľa § 14 ods. 10 zákona 447/2008 Z. z.), fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe, ktorá sa, na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa považuje za materiálové vybavenie podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o dotáciách?

Za materiálové vybavenie sa považuje inventárne vybavenie miestností, v ktorých sa uskutočňuje rekondičná aktivita vrátane technických prostriedkov na výkon rekondičnej aktivity najmä kompenzačné pomôcky a ostatné technické pomôcky súvisiace s realizáciou rekondičných aktivít.

Čo sa považuje za tlačiarenské služby podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o dotáciách?

Za tlačiarenské služby sa považujú tlačiarenské práce, spracovanie grafiky a zhotovenie zvukového záznamu na účely vydávania časopisu vo zvukovom formáte zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Aké služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík (§ 8 ods. 2 písm. f) ) môžu byť z dotácie hradené?
Úprava, servis, údržba, rozvoj, aktualizácia a mesačná podpora webovej stránky, ktorá je elektronickým časopisom alebo periodikom.

Je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie žiadať o poskytnutie dotácie na viac účelov, nakoľko podľa § 3 ods. 10 zákona o dotáciách v príslušnom rozpočtovom roku na to isté zariadenie sociálnych služieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je možné poskytnúť dotáciu len raz? (otázka sa vzťahuje len k poskytnutiu dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Zákon nevylučuje v rámci jednej podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa § 3 zákona a prílohy č. 1 k zákonu), označiť a žiadať o poskytnutie dotácie na viac možných účelov ustanovených v § 3 ods. 1 zákona. Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno aj v tomto prípade (viac označených účelov v žiadosti, na ktoré sa žiada dotácia) poskytnúť s poukazom na § 3 ods. 12 v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 50 000 eur. V žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa prílohy č. 1 k zákonu je však potrebné zo strany žiadateľa uviesť osobitne cieľ/ciele uskutočňovania aktivít a činností podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, cieľovú skupinu, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, opis priebehu aktivít a činností, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, výdavky na aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, rozpočet, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, komentár k rozpočtu, podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia, udržateľnosť aktivít a činností podľa jednotlivých účelov, na ktoré sa žiada dotácia. V rámci hodnotiaceho a výberového procesu totiž môže byť úspešná žiadosť len na jeden z označených účelov a preto musí byť aj vo forme spracovania žiadosti zabezpečená možnosť izolovaného posudzovania jednotlivých označených účelov.

Aké vážne situácie sa zohľadňujú pri priznávaní dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách?

Sú to predovšetkým situácie, ktoré vyžadujú akútne riešenie vážnych krízových životných situácií, do ktorých sa fyzické osoby dostali pre ničivé následky živelných udalostí ako sú napr. požiar, záplavy, víchrica, smršť, havárie, prípadne výbuch, v dôsledku ktorých občan prišiel o možnosť bývania, základné vybavenie domácnosti, osobné veci (napr. ošatenie, obuv). Nie je ju možné poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek a tiež na riešenie bežnej nepriaznivej sociálnej situácie.


Na aké aktivity alebo činnosti je možné požiadať o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a?

Žiadateľ môže požiadať o dotáciu na vzdelávacie aktivity, na poradenskú činnosť, na osvetovú, edičnú a analytickú činnosť.

 • Pod vzdelávacou aktivitou sa rozumie vzdelávacia činnosť ako napríklad prednášky, semináre, konferencie, kolokviá, tréningy, okrúhle stoly, organizované subjektom na podporu rodovej rovnosti a uplatňovanie zásad rodovej rovnosti. Do vzdelávacích aktivít sa zahŕňajú aj činnosti spojené s odbornou prípravou vzdelávacej aktivity, jej prezentáciou a spracovaním odborných materiálov pre ďalšie využitie ako súčasť študijných materiálov v rámci vzdelávacích aktivít.
 • Za poradenskú činnosť sa považuje činnosť, ktorá sa poskytuje v zmysle antidiskriminačného zákona a právneho poriadku subjektmi, oprávneným na uvedenú činnosť, poradenská činnosť a s ňou súvisiace aktivity v oblasti rodovo podmieneného násilia. V rámci poradenskej činnosti je možné vykonávať rodový audit organizácií a poradenstvo v rámci rodového auditu pre zamestnávateľské organizácie, mentoring a koučing, zamerané na podporu a rozvoj vedomostí, zručností a návykov v predmetnej oblasti.
 • Pod osvetovou činnosťou sa rozumie samostatná odborná činnosť, zameraná na šírenie informácií o rodovej rovnosti elektronickou, tlačenou (printovou), prezentačnou formou alebo prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, kampaní, školských a kultúrnych aktivít a činností alebo prostredníctvom určených subjektov, splnomocnených na takúto činnosť organizáciou z mimovládneho sektora, ktorá má na uvedené aktivity a činnosti oprávnenie. Do osvetovej činnosti v oblasti rodovej rovnosti sa zahŕňajú aj činnosti spojené s vydávaním pôvodných textov a prekladov na podporu rodovej rovnosti a nákupom odborných knižničných fondov a ich poskytovanie verejnosti ako aj prevádzkovanie knižníc a zariadení (priestorov a personálneho zabezpečenia) na vykonávanie výpožičnej činnosti a prezenčných činností knižničného fondu, rovnako aj dokumentačné, rešeršné, knižničné a informačné aktivity.
 • Edičná činnosť zahŕňa tvorbu a vydávanie tlačených alebo elektronických časopisov, pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno– poradenského charakteru, publikácií alebo kníh zameraných na podporu rodovej rovnosti.
 • Analytická činnosť je zameraná na spracovanie podkladových analýz najmä pre potreby štátnej a verejnej správy pre spracovanie koncepčných strategických materiálov, zákonov a iných normatívnych aktov v oblasti rodovej rovnosti (expertízna činnosť, štúdie, rešerše, komparácie, súhrnné zistenia a návrhy opatrení vyplývajúcich z praxe..). Analytická činnosť zahŕňa aj výskumy a prieskumy vrátane zberu dát.

Kto je považovaný za odborného zamestnanca resp. zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods.1 (§ 9a ods.2 písm. a), b)?

Odborný zamestnanec musí byť zamestnancom organizácie, ktorá o dotáciu žiada, alebo zamestnanec (dohodár), ktorý priamo vykonáva odborné činnosti alebo aktivity na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odborný zamestnanec nie je napríklad štatutár organizácie, pokiaľ sa nepodieľa priamo na výkone odborných činností a aktivít, ako lektor, prednášateľ, mentor, odborný poradca, auditor,... Za odborného zamestnanca sa nepovažuje asistent, účtovník, manažér organizácie.

 

 

Ktoré výdavky spojené s náhradou cestovného je možné uplatniť podľa § 9a ods.2 písm. e)?

Podľa § 9a ods. 2 písm. e) je možné uplatniť si náhradu cestovných výdavkov odborného zamestnanca alebo zamestnanca žiadateľskej organizácie, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods. 1. v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z  o cestovných náhradách, a to iba na preukázané cestovné výdavky podľa §4 ods. 1 písm. a).

Čo sa považuje za služby spojené s realizáciou aktivít a činností (§ 9a ods.2 písm. f)?

 

 • Pri vzdelávacích aktivitách sú to najmä služby na zabezpečenie lektorských a vzdelávacích činnostíi v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a  zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní .
 • Pri poradenských činnostiach sú to najmä: činnosti v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) vykonávané fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou v zmysle platných právnych predpisov a  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo ktoré poskytovateľ sociálnej služby poskytuje v rámci odbornej činnosti a to najmä najmä základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo a  odborné činnosti a špecializované odborné činnosti vykonávané sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Pri osvetovej a edičnej činnosti sú to najmä- tlačiarenské služby (tlačiarenské práce, spracovanie grafiky a zhotovenie video záznamu na účely vydania informačného materiálu, brožúrky, letáka, metodickej príručky, dokumentácie a publikácie a prevádzka webových sídiel, elektronických časopisov a periodík (Spracovanie obsahu, úprava, dizajn, výroba, údržba, rozvoj, aktualizácia a podpora webovej stránky, ktorá je webovým sídlom, elektronickým časopisom alebo periodikom)
 • Pod službami spojenými s realizáciou aktivít a činností sa rozumie aj tlač vzdelávacích modulov a materiálov, prenájom zvukovej techniky, tlmočníctvo, vydávanie pôvodných textov, novín a časopisov, fotografické služby na dokumentovanie aktivít a činností, občerstvenie (minerálka, káva, čaj, sušienky...) formou cateringu. Pri viacdňových aktivitách primerané služby na ubytovanie a stravu.

Pod službami sa rozumie zabezpečenie a vykonanie aktivít a činností na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka alebo podľa autorského zákona.Čo sa považuje za materiálové vybavenie priamo súvisiace s výkonom aktivít a činností podľa § 9a ods.2 písm. h)?

Pod materiálovým vybavením rozumieme vybavenie, ktoré musí priamo súvisieť so zabezpečením a výkonom činností a aktivít podľa §9a ods. 1. Ide napr. o:  potraviny pri vzdelávacej a osvetovej aktivite ( káva, čaj, sušienky, minerálna voda) forma pokladničného dokladu, kancelársky papier, toner, perá, fixy, počítač, tlačiareň, fotoaparát, videokamera dataprojektor, plátno a iné. Materiálové vybavenie musí byť presne špecifikované t.j. je potrebné uviesť konkrétny názov, množstvo a jednotkovú cenu.

V akej výške sa poskytuje dotácia na úhradu mzdy, odmeny a odvodov zamestnávateľa na podporu rodovej rovnosti ( § 9a ods. 4)?

Maximálnu výšku úhrady výdavkov uvedených v § 9a ods. 2 písm. a)- d) určuje § 3 ods. 11 zákona o dotáciách t.j. dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na mesiac a na zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. a) a b). Dotácia sa pri skrátených úväzkoch priamo úmerne kráti. Z uvedeného sa vypočítava aj hodinová sadzba.
Upozornenie: v zmysle § 223 ods. 4 Zákonníka práce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Aké výdavky sú považované za neoprávnené podľa § 9a?

Sú to výdavky, ktoré nesúvisia priamo s odbornou činnosťou alebo aktivitami. Patria k nim najmä:

 • Platy alebo odmeny pre zamestnancov resp. externých spolupracovníkov/čky, ktorí/é priamo nevykonávajú aktivity (neoprávnené výdavky sú napr. manažment projektu, účtovníctvo a pod.).
 • Výdavky, ktoré nesúvisia s vykonávaním aktivít (nákupy počítačovej techniky, pokiaľ nemajú priamy súvis s aktivitou, nákupy materiálno-technického zabezpečenia a iných zariadení).

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk