Hlavné menu

Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom.

Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane:

  • mzdových podmienok,
  • podmienok zamestnávania,
  • vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami).


Zmena podmienok, ktoré upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, je možná ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. (§ 231 ods. 1 a 2 Zákonníka práce)

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní existujú dva stupne kolektívnych zmlúv :

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk