Hlavné menu

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.

Kolektívna zmluva v praxi predstavuje kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov .

Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov.

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnávania nad rámec právnych predpisov.

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti, ktoré upravuje Zákonník práce:

 • vyjednávanie o mzdách,
 • skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy,
 • predĺženie dovolenky na zotavenie o ďalšie týždne nad zákonnú výmeru,
 • stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu a pri dôležitých osobných prekážkach v práci,
 • poskytovanie voľna, prípadne finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov,
 • poskytovanie príspevkov na regeneráciu zamestnancov a podpora športových a kultúrnych aktivít,
 • bližšie vymedzenie okruhu zamestnancov prípadne i bývalých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie,
 • vyššie odstupné alebo odchodné nad minimá ustanovené v Zákonníku práce.


Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti, ktoré upravujú iné právne predpisy:

 • zvýšenie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

§ 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

 • doplnkové dôchodkové sporenie,

§ 2 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie plnenia

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť aj ďalšie inštitúty, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, a ktoré sú voľne upraviteľnými ustanoveniami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce alebo z osobitných predpisov.

Podniková kolektívna zmluva sa uzatvára medzi jedným zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo viacerými odborovými organizáciami. U zamestnávateľa plní nasledovné významné funkcie:

 • je právnym nástrojom dosiahnutia a udržania sociálneho mieru u zamestnávateľa,
 • je prameňom práva,
 • je právnym  nástrojom  spolupráce  medzi  zamestnávateľom  a zamestnancami a ich odborovými organizáciami,
 • prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy možno zlepšovať pracovné, sociálne  a životné podmienky zamestnancov.

§2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými).

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle.

(§2 ods. 3 písm. b) až d) zákona o kolektívnom vyjednávaní)

Zmluvná strana na strane zamestnávateľov je povinná odovzdať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ministerstvu na uloženie.

(§ 9 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk