Hlavné menu

Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS)

Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej KZVS a zverejnenie oznámenia o jej uzatvorení, ako aj ďalšie podmienky upravuje od 1. 9. 2017 zákon č.183/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“).

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS zasielajú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) zmluvné strany, ktoré podpísali KZVS spoločne, alebo jedna zo zmluvných strán KZVS samostatne (§ 9a ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní). 

Ak je v príslušnom odvetví uzatvorených viac KZVS, reprezentatívna KZVS môže byť v príslušnom odvetví len jedna, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Odvetvie je na tento účel špecifikované podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie, alebo na úrovni skupiny podľa doručeného oznámenia. Štatistická klasifikácia ekonomických činností je vydaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (táto klasifikácia je vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. a je uvedená v prílohe vyhlášky).

Oznámenie o reprezentatívnej KZVS je povinné ministerstvo zverejniť v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle. Zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia má možnosť predložiť ministerstvu k tomuto oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje stanovisko (§ 9a ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní).

Stanovisko zaslané zamestnávateľom a ďalšie náležitosti ustanovené zákonom o kolektívnom vyjednávaní posudzuje komisia, ktorej členmi sú zástupcovia štátu a sociálni partneri (§ 9a ods. 5 zákona o kolektívnom vyjednávaní). 

Oznam o reprezentatívnej KZVS v odvetví, alebo v časti odvetvia ministerstvo uverejní v Zbierke zákonov SR. Zamestnávatelia, na ktorých sa bude po uverejnení v Zbierke zákonov SR vzťahovať reprezentatívna KZVS budú následne povinní plniť záväzky tejto reprezentatívnej KZVS od dátumu v súlade s § 7 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o kolektívnom vyjednávaní.

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk