Hlavné menu

Kolektívne spory

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že v súlade s § 10a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) uskutoční výber a overovanie odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov a rozhodcov na obdobie rokov 2022 – 2024 na riešenie kolektívnych sporov. Podmienky výberu sú ustanovené v § 10a ods. 2 až 4 zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Záujemcovia sa môžu hlásiť písomne na odbore pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1, do 12. novembra 2021.

Ďalšie informácie možno získať na tel. č. 02/2046 kl.1210, +421911440196.

Kolektívnym spory vznikajú z dôvodu stretu záujmov zamestnávateľa a odborového orgánu .

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní môžu vzniknúť dva druhy kolektívnych sporov:

  • spor o uzavretie kolektívnej zmluvy,
  • spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy.

Spory medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov riešia sprostredkovatelia a rozhodcovia.

Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy riešia zmluvné strany najskôr pred sprostredkovateľom. Ak sa spor nevyrieši úspešne, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode požiadať o rozhodnutie v spore rozhodcu alebo:

  • odborová organizácia môže vyhlásiť štrajk (§ 17 zákon o kolektívnom vyjednávaní),
  • zamestnávateľ môže vyhlásiť výluku (§ 27 zákona o kolektívnom vyjednávaní).

Po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom majú zmluvné strany možnosť požiadať o vyriešenie sporu rozhodcu, na tomto riešení sa však musia dohodnúť.  

Ak sa rozhodnú pre riešenie sporu prostredníctvom rozhodcu, môžu sa spoločne dohodnúť aj na osobe rozhodcu. Ak sa na konkrétnej osobe nedohodnú, môžu požiadať o určenie rozhodcu ministerstvo, ktoré ho vyberie zo zoznamu rozhodcov. (§ 10a ods. 8 zákona o kolektívnom vyjednávaní)

Ak sa po neúspešnom riešení sporu pred sprostredkovateľom sporné strany nedohodnú na pokračovaní riešenia sporu pred rozhodcom, nemôže sa toto konanie pred rozhodcom začať. Spor možno riešiť len cestou štrajku alebo výluky.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk