Hlavné menu

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o doručení:

  • oznámenia Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 - 2022 v znení Dodatku č. 1 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky,

Ministerstvo podľa § 9a ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „“zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zverejňuje :

1. Oznámenie Odborového zväzu KOVO o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 v znení Dodatku č. 1 z 20. februára 2020, medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2020 (ďalej len „reprezentatívna KZVS“), ktorá je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

Zamestnávateľ v odvetví označenom na úrovni skupiny, 23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n., v ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa reprezentatívna môže predložiť ministerstvu svoje stanovisko k uvedenému oznámeniu do piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (adresa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava 1).

Pri označení odvetvia podľa § 4 ods. 3 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2..(Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností).

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je zverejnené na webovej stránke ministerstva, www.employment.gov.sk v časti Práca a zamestnanosť, Zamestnanec a zamestnávateľ, Kolektívne pracovnoprávne vzťahy, Kolektívne zmluvy, Zoznam uložených a platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Oznámenie je zverejnené v Obchodnom vestníku č. 118/2020 z 22. júna 2020.

Znenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk