Hlavné menu

Spolupôsobenie odborovej organizácie aj zamestnaneckej rady

Spolupôsobenie odborovej organizácie aj zamestnaneckej rady u zamestnávateľa sa nevylučuje . Ak u zamestnávateľa popri sebe pôsobia odborová organizácia aj zamestnanecká rada, platí nasledovné:

a) odborová organizácia má právo na:

  • kolektívne vyjednávanie,
  • spolurozhodovanie (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce), ktoré zahŕňa aj právo odborovej organizácie dohodnúť si rozsah spolurozhodovania,
  • prerokovanie (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce), ktoré zahŕňa aj právo odborovej organizácie dohodnúť si rozsah prerokovania,
  • kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
  • informácie,
  • kontrolnú činnosť (§ 149 Zákonníka práce).

b) zamestnanecká rada má právo na:

  • spolurozhodovanie, avšak len v rozsahu , v ktorom toto právo nepatrí odborovej organizácii (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce),
  • prerokovanie, avšak len v rozsahu , v ktorom toto právo nepatrí odborovej organizácii (§ 233 ods. 4 Zákonníka práce),
  • právo na informácie,
  • kontrolnú činnosť.

Na zasadnutiach zamestnaneckej rady sa môže zúčastniť zástupca odborového orgánu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov zamestnaneckej rady.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk