Hlavné menu

DokumentyORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky akt o prístupnosti

Európsky pilier sociálnych práv

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk

ANED -The Academic Network of the European Disability experts

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Vybrané indikátory sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím spracované Štatistickým úradom SR

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk