Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:

 • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
 • býva s fyzickou osobou s ŤZP.


Peňažný príspevok sa poskytuje :

 • len jednej oprávnenej osobe.
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako 2,5 násobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP.
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.


Osoba môže vykonávať opatrovanie , ak:

 • je plnoletá,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a
 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.


Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená , ak:

 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Bližšie informácie o sociálnom poistení osôb vykonávajúcich opatrovanie poskytuje Sociálna poisťovňa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk