Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne ,:

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
 • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku, alebo ak si osoba s ŤZP ide zakúpiť už upravené osobné motorové vozidlo s tým, že preukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo k vozidlu najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel. Ak je predmetom úpravy osobné motorové vozidlo, ktorého osoba s ŤZP nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, príspevok možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy vozidla alebo dokladu o cene vykonanej úpravy vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná z dôvodu

 • ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 • duševnej poruchy s často opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo
 • ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.


Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť :

 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
 • na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk