Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2023

Postupné znižovanie odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa postupne znižuje percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde v roku 2022 na 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 na 1 %, ktoré bude platiť od roku 2025.

Zníženie provízie za uzatvorenie účastníckej zmluvy

Maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy sa znižuje z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy.

Poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci a tretím osobám

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa upravujú informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči

  • orgánom verejnej moci a
  • tretím osobám so súhlasom účastníka.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk