Hlavné menu

Otázky a odpovede

Pre ľahšiu orientáciu v doplnkovom dôchodkovom sporení sme pripravili odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa III. piliera.

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný účet účastníka pripísané príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

 • mohla byť splatnosť príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za niektoré mesiace odložená, to znamená, že môžu byť pripísané na Váš osobný účet účastníka neskôr,
 • mohol byť príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020 odpustený, to znamená, že príspevok nebude na osobný účet účastníka pripísaný vôbec.

  Týka sa to príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. Viac informácií získate na: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/uzitocne-linky/

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

 • Vaše údaje v rozpise príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, ktorý zasiela Váš zamestnávateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, neboli uvedené správne, resp. tento rozpis nebol odoslaný vôbec,
 • príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni alebo vo Vašej účtovnej spoločnosti.

Účasť na sporení v III. pilieri je povinná iba pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu a pre zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj

Títo sú povinní s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) uzatvoriť účastnícku zmluvu a ich zamestnávatelia sú povinní uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, a to do tridsiatich dní od začatia výkonu týchto prác.

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (resp. od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od počtu rokov (najmenej však 5 rokov), počas ktorých sa mu dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od počtu rokov, počas ktorých sa mu dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ktorá vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok.

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia.

Pri splnení zákonných podmienok (uvedené v časti „Podmienky vyplácania dávok z III. piliera“) sa jednorazové vyrovnanie vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí aj v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, vypláca priamo DDS ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie. 

Doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.

Áno. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky.

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

DDS má nárok na:

 • odplatu za správu doplnkového df., ktorá za rok správy tohto fondu nesmie presiahnuť v jednotlivých rokoch percentuálne sadzby uvedené v tabuľke:

Rok

Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde

2022

1,2 %

0,6 %

2023

1,15 %

0,6 %

2024

1,05 %

0,6 %

Od roku  2025

1 %

0,6 % 

 • odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá sa určuje každý pracovný deň na základe postupu upraveného v prílohe č. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viac informácii nájde záujemca tu)
 • odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
  • v období do  jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu,
  • ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka.

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné a to vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo zmeniť pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe zmeny účastníckej zmluvy; taký prestup alebo takú zmenu pomeru rozloženia majetku doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.

Prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu jednej DDS do príspevkového fondu inej DDS sa dá na základe písomnej žiadosti. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období do 1 roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, a ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok, DDS na túto odplatu nárok nemá.

Prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi možné nie je.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk