Hlavné menu

Chýba Vám príspevok účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie na Vašom osobnom účte účastníka?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný účet účastníka pripísané príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

  • mohla byť splatnosť príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za niektoré mesiace odložená , to znamená, že môžu byť pripísané na Váš osobný účet účastníka neskôr,
  • mohol byť príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020 odpustený , to znamená, že príspevok nebude na osobný účet účastníka pripísaný vôbec.

    Týka sa to príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie , ktoré platí za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. Viac informácií získate na: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/uzitocne-linky/

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

  • Vaše údaje v rozpise príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, ktorý zasiela Váš zamestnávateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, neboli uvedené správne, resp. tento rozpis nebol odoslaný vôbec,
  • príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni alebo vo Vašej účtovnej spoločnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk