Hlavné menu

Výpisy z osobného účtu účastníka a poberateľa dávky

Výpisy z osobného účtu účastníka a poberateľa dávky zasielajú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) všetkým účastníkom a poberateľom dávky III. piliera vždy začiatkom roka, najneskôr do 31. marca . Okrem stavu dôchodkových úspor výpis obsahuje prognózu dôchodku z III. piliera vypočítanú na základe aktuálnej investičnej stratégie účastníka k predpokladanému veku odchodu do starobného dôchodku z I. piliera, k veku odchodu do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu, prípadne k veku odchodu do doplnkového výsluhového dôchodku.

Komu sú výpisy zasielané?

Výpisy zasielajú DDS všetkým účastníkom a poberateľom dávky v III. pilieri.

Kto výpisy zasiela?

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky , a.s.
 • NN Tatry-Sympatia , d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s.

Výpisy zasielajú DDS všetkým účastníkom a poberateľom dávky automaticky, o ich zaslanie nie je potrebné žiadať.

Akou formou je zasielaný výpis?

Výpisy sú primárne zasielané v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty účastníka a poberateľa dávky.

Každému účastníkovi a poberateľovi dávky sprístupňuje DDS výpis aj cez webové sídlo, a to prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu.

Listinne sa výpis zasiela iba ak o to účastník alebo poberateľ dávky výslovne požiada .

Ak DDS disponuje adresou elektronickej pošty a nebude mať žiadosť, výpis v listinnej podobe nemá povinnosť zasielať.

Ktoré informácie sú najdôležitejšie?

Výpis účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemá dávkový plán) , (resp. účastníka, ktorý podpísal dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil jeho dávkový plán)

A. úvodné informácie

 • aktuálna výška nasporenej sumy
 • predpokladaný vek , v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí

B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok

 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase odchodu účastníka do starobného dôchodku – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách

 • čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka

Vzorové výpisy jednotlivých DDS nájdete tu:

Výpis účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu do 31.12.2013 (má dávkový plán)

A. úvodné informácie

 • aktuálna výška nasporenej sumy
 • predpokladaný vek , v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí
 • vek , v ktorom účastník môže odísť do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu

B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok

 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k predpokladanému veku odchodu do starobného dôchodku z I. piliera – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)
 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k veku odchodu do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách

 • čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka

Vzorové výpisy jednotlivých DDS nájdete tu:

Výpis účastníka, ktorý vykonával tzv. „rizikové práce“

A. úvodné informácie

 • aktuálna výška nasporenej sumy
 • predpokladaný vek , v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí
 • vek , v ktorom účastník môže odísť do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu
 • vek , v ktorom účastník, ktorý vykonával tzv. „rizikové práce“, môže odísť do doplnkového výsluhového dôchodku

B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok

 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k predpokladanému veku odchodu do starobného dôchodku z I. piliera – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)
 • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku k veku odchodu do doplnkového starobného dôchodku podľa dávkového plánu – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách

 • čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka

Vzorové výpisy jednotlivých DDS nájdete tu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk