Hlavné menu

Na ktoré poplatky má DDS nárok?

DDS má nárok na:

  • odplatu za správu doplnkového df., ktorá za rok správy tohto fondu nesmie presiahnuť v jednotlivých rokoch percentuálne sadzby uvedené v tabuľke:

Rok

Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde

2022

1,2 %

0,6 %

2023

1,15 %

0,6 %

2024

1,05 %

0,6 %

Od roku 2025

1 %

0,6 %

  • odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom df., ktorá sa určuje každý pracovný deň na základe postupu upraveného v prílohe č. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viac informácii nájde záujemca tu )
  • odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
    • v období do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu,
    • ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka.

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné a to vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk