Hlavné menu

Výpis účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemá dávkový plán), (resp. účastníka, ktorý podpísal dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil jeho dávkový plán)

A. úvodné informácie

  • aktuálna výška nasporenej sumy
  • predpokladaný vek , v ktorom účastník môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí

B. prognózy nasporenej sumy a dôchodkových dávok

  • mesačná prognóza dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase odchodu účastníka do starobného dôchodku – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách na účte a o odplatách

  • čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
  • čisté zhodnotenie za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v DDS, ktorá výpis zasiela (zhodnotenie/znehodnotenie znížené o odplaty, náklady a poplatky)
  • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na účastníka
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk