Hlavné menu

Doplnkové dôchodkové fondy

Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho doplnkového dôchodkového fondu je vhodné porovnať investičnú stratégiu daného fondu s investičnými ambíciami konkrétneho účastníka. Zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu sú uvedené v štatúte každého doplnkového dôchodkového fondu. Vo všeobecnosti možno povedať, že pri dlhšom období sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pri kratšom období sporenia je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty.

Účastníci majú pre uľahčenie svojho rozhodovania k dispozícii kľúčové informácie doplnkového dôchodkového fondu , ktoré poskytujú záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie alebo účastníkovi prehľadné základné informácie o príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú nevyhnutné na to, aby záujemca alebo účastník mohol správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného doplnkového dôchodkového fondu a na základe týchto informácií potom prijať rozhodnutie o sporení.

Kľúčové informácie poskytujú DDS v listinnej forme na svojich pobočkách, ale aj v elektronickej podobe na svojich internetových stránkach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk