Hlavné menu

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou od 1.1.2014

(resp. účastníkov, ktorí podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán)

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

  • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
  • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
  • dovŕšil 62 rokov veku. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. „rizikových prác“, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

  • vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
  • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
  • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
  • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, sa vyplatí suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Príspevky, ktoré za účastníka odviedol jeho zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk