Hlavné menu

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou od 1.1.2014

(resp. účastníkov, ktorí podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán)

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

  • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
  • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
  • dovŕšil 62 rokov veku. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. „rizikových prác“, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

  • vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
  • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
  • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
  • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, sa vyplatí suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Príspevky, ktoré za účastníka odviedol jeho zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk