Hlavné menu

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou do 31.12.2013

(súčasťou ich zmluvy je dávkový plán)

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu rizikových prác alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako 5 rokov a súčasne dovŕšiť aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 40 rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastník musí o vyplatenie jednorazového vyrovnania v prvom rade požiadať. Jednorazové vyrovnanie sa mu vyplatí z dôvodu:

  • vyplácania invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
  • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorému musí predchádzať súhlas Národnej banky Slovenska,
  • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a okrem vyplácania tohto doplnkového starobného dôchodku súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia odstupného

Odstupné sa vyplatí účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Suma odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk