Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2008

Novela s účinnosťou od 1. januára 2008 zakotvila v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia tieto najdôležitejšie zmeny:

  • zvýšenie ochrany majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a zvýšenie bezpečnosti investícií prostredníctvom podrobnej úpravy riadenia rizík a minimalizácie možností vzniku konfliktu záujmov,
  • dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska v doplnkovom dôchodkovom sporení sa prestal vzťahovať na plnenie povinností zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za taxatívne určený okruh zamestnancov z dôvodu, že kontrolou plnenia týchto povinností bola rozšírená pôsobnosť inšpekcie práce vykonávanej inšpektorátmi práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatíva : Zákonom č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk