Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2010

Zákon s účinnosťou od 1. januára 2010 predovšetkým nahradil model odplát, ktorý sa ukázal ako nevyhovujúci. Novým modelom sa optimalizovali odplaty uhrádzané účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Novelou sa jednak znížila horná hranica výšky fixnej odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu a zaviedol sa nový, variabilný druh odplaty - odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ako motivácia pre zhodnotenie úspor doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Zákonom sa zároveň liberalizovali prestupy medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami zrušením odplaty za prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po viac ako troch rokoch sporenia, čo prispeje k prehĺbeniu konkurencie v tejto oblasti.


Legislatíva : Zákonom č. 557/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk