Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2014

Prax v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia v minulosti ukázala, že doplnkové dôchodkové sporenie vo svojej podobe pred novelou platnou od 1. januára 2014 neplnilo účel, na ktorý bolo vytvorené dostatočne. Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia má byť najmä to, aby umožňovalo jeho účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu niektorých zákonom vymedzených rizikových prác. V nadväznosti na túto skutočnosť bolo nevyhnutné upraviť podmienky vyplácania niektorých druhov dávok a nastaviť systém tak, aby bol jeho pôvodný zámer naplnený.

Aktuálna novela prichádza so zmenami, ktoré reflektujú potrebu úpravy zákona z dôvodu dynamického vývoja externého finančného prostredia, ako i z dôvodu potreby upravenia vlastného interného nastavenia tak, aby bol systém doplnkového dôchodkového sporenia atraktívny pre všetkých, ktorí naň prispievajú a plnil svoj účel. Legislatívne zásahy sa okrem častí, ktoré upravujú dávky, dotkli viacerých oblastí s cieľom znížiť nákladovosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť atraktívnosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť ochranu účastníkov a naplniť účel doplnkového dôchodkového sporenia. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení prináša zmeny v štyroch hlavných oblastiach, ktorými sú:

Oblasť opatrení vedúcich k zatraktívneniu doplnkového dôchodkového sporenia:
Zaviedla sa možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka (účastníka) do výšky 180 eur ročne ak účastník uzatvorí dodatok k účastníckej zmluve uzatvorenej do konca roku 2013, ktorého obsahom je zánik dávkového plánu alebo uzatvorí novú účastnícku zmluvu podľa zákona účinného od 1.1.2014.

Zmenil sa subjekt, ktorý bude určovať výber doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zo zamestnávateľa na zamestnanca.

Zaviedla sa povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť pre účastníka možnosť sporiť si vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne bez potreby uzatvorenia ďalšej účastníckej zmluvy.

Znížila sa maximálna percentuálna výška odplaty za správu v doplnkovom dôchodkovom fonde ako i maximálna percentuálna výška odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a zrušila sa odplata za zhodnotenie majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde. Skrátilo sa tiež obdobie, počas ktorého má doplnková dôchodková spoločnosť nárok na odplatu za prestup.

Oblasť dávok, vyplácaných v rámci doplnkového dôchodkového sporenia:
Zrušila sa minimálna doba doplnkového dôchodkového sporenia a zvýšil sa vek, od ktorého sa doplnkový starobný dôchodok vypláca.

S tým súvisí i zrušenie dávky odstupného, ktorá je nahradená dávkou predčasný výber. Účastník si tak po splnení podmienok môže podobne ako doteraz vybrať prostriedky (vrátane výnosov), ktoré sám do svojho doplnkového dôchodkové sporenia vložil. Nárok na príspevky zamestnávateľa (vrátane výnosov plynúcich z týchto príspevkov) získava účastník však až po splnení zákonných podmienok na výplatu ostatných dávok doplnkového dôchodkového sporenia – t.j. najmä v starobe, resp. po skončení vykonávania rizikových prác.

Pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sa zvýšila doba výkonu rizikových prác z päť na desať rokov a aj vek, od ktorého sa doplnkový výsluhový dôchodok vypláca.

Oblasť informačných povinností doplnkových dôchodkových spoločností:
Informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu sa nahradil kľúčovými informáciami o doplnkovom dôchodkovom fonde s cieľom poskytnúť účastníkom stručné informácie o doplnkových dôchodkových fondoch zrozumiteľnou formou bez použitia odbornej terminológie.

Zrušila sa povinnosť zverejňovania informácií doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a upravuje sa okruh povinných údajov, ktoré doplnkové dôchodkové spoločnosti zverejňujú na svojich webových sídlach.

Zaviedla sa povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa dávky pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.

Oblasť investovania a riadenia rizík:
Uvoľnilo sa prostredie pre zvýšenie aktivity správcov a umožnilo sa im investovanie do nových tried aktív.
Optimalizovali sa kvantitatívne limity na základe požiadaviek regulátora, pričom sa niektoré limity uvoľnili iné sprísnili.
Znížila sa „hard“ regulácia a posilnil sa prudentný princípu regulácie, čím sa posilnili úlohy Národnej banky Slovenska ako regulátora.

Zaviedol sa silný vnútorný systém kontroly (systém riadenia rizík).

Zosúladilo sa prostredia doplnkového dôchodkového sporenia s oblasťou kolektívneho investovania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk