Hlavné menu

Zmeny súvisiace s ochorením COVID-19

ODKLAD SPLATNOSTI PRÍSPEVKOV ZAMESTNÁVATEĽA DO III. PILIERA ZA ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH RIZIKOVÚ PRÁCU

  • za obdobie:
MAREC 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020
MÁJ 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020
JÚN 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020

JÚL 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020

Zamestnávateľovi sa odkladá povinnosť zaplatiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov, ktorí vykazujú v dôsledku krízovej situácie pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (bližšie na: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/ ).

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 68/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 z 20.5.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 zo 17.6.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 z 15.7.20 20

ODPUSTENIE PLATENIA PRÍSPEVKOV ZAMESTNÁVATEĽA DO III. PILIERA ZA ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH RIZIKOVÚ PRÁCU

  • za obdobie:
    APRÍL 2020

Zamestnávateľ , ktorý v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 musel v mesiaci apríl 2020 najmenej na kalendárnych 15 dní uzatvoriť aspoň jednu prevádzku (napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020), je oslobodený od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Uvedené sa týka príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca.
Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk