Hlavné menu

28.04.2023

Na podporu zvyšovania zručností vynaložil rezort práce za posledný rok desiatky miliónov eur

Podpora vzdelávania je podľa rezortu práce kľúčovou činnosťou pri efektívnej podpore zamestnanosti a znižovaní počtu ľudí bez práce. Aktuálne je v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spustených viacero projektov a opatrení, ktoré pomáhajú pri zvyšovaní zručností tak u zamestnancov aj nezamestnaných. Rezort práve na ich podporu vynakladá desiatky miliónov eur.
 

„Teší nás, že sa nám podarilo dostať nezamestnanosť na predkrízovú úroveň, ale zároveň sme splnili aj cieľ do roku 2030, ktorým je zamestnanosť ľudí v produktívnom veku, ktorá je dnes na úrovni 76,7 percenta. Aby sme si však udržali tieto pozitívne čísla zamestnanosti, potrebujeme vzdelávať a rozvíjať zručnosti ľudí pre aktuálne potreby trhu práce. Pretože čím viac je kvalifikovaná práca, tým vyššie sú mzdy a samozrejme, aj vyššia životná úroveň a ekonomika štátu. Rovnako vyššie odvody znamenajú viac peňazí v štátnom rozpočte a väčšie možnosti pre pomoc ľuďom, či už ide o sociálne dávky, dôchodky, kompenzačné príspevky, materské a podobne,“ uviedol na úvod minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

NÁRODNÝ PROJEKT NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA PRE ZAMESTNANÝCH

Vďaka inovatívnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození alebo chce kariérne rásť, môže zlepšiť napríklad svoje jazykové, počítačové či remeselné zručnosti. Projekt je určený okrem iného pre zamestnancov, živnostníkov, ale aj ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke.

Úrady práce evidovali už 22 494 žiadostí o poskytnutie príspevku na zaplatenie dodatočného vzdelania v celkovej hodnote viac ako 27,3 milióna eur. Medzi najžiadanejšie kurzy patria špecializované PC kurzy, zváračské kurzy, kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel či kurzy pre poskytovanie „beauty služieb“. Mnoho ľudí využilo ponuku úradov práce na získanie vzdelania aj v menej rozšírených oblastiach, ako napríklad v oblasti inštalácie fotovoltických systémov, environmentálneho rozvoja a odpadového hospodárstva, kybernetickej bezpečnosti či pivovarníctva. Celkovo rezort na tento projekt vyčlenil 40,5 milióna eur.

„Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa pôsobí preventívne, a je tak prvým svojho druhu. Kým podobné projekty boli v minulosti určené pre nezamestnaných, teda uchádzačov o zamestnanie, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie, ale aj kariérne rásť,“ vysvetlil minister práce Milan Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávanie záujemcom o zamestnanie na základe schválenej žiadosti. Medzi záujemcov je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu. Po schválení príspevku na vzdelávanie úrad práce uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania, a to najneskôr 15. októbra 2023.

PODPORA TRHU PRÁCE VĎAKA PROJEKTU „ROZVOJ ZRUČNOSTÍ NA PODPORU TRHU PRÁCE“ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Rozvoj zručností u svojich zamestnancov požadujú samotní zamestnávatelia. Dôvodom je obnova pracovného trhu po pandémii a krízach, rovnako tak meniace sa požiadavky na zamestnancov v súvislosti s inováciami, digitalizáciou či robotizáciou výroby. Projekt pomáha zlepšiť zručnosti zamestnancov, ktoré sú žiadúce priamo na pracoviskách u zamestnávateľov .

„Zo strany zamestnávateľov je o finančnú podporu z tejto výzvy veľký záujem. Alokáciu sme preto dvakrát navyšovali, a to z pôvodných 18,5 mil. eur na súčasných 60 mil. eur. Zamestnávatelia prichádzajú s kvalitnými projektami a chcú, aby sa ich zamestnanci vzdelávali a získavali nové, pre trh potrebné zručnosti. Majú tiež priestor vytvárať si vlastné školiace kapacity, pretože rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie zamestnancov priamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť podnikov a prináša dlhodobý a udržateľný rozvoj nášho trhu práce a ekonomiky,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Výzva na tento projekt je už uzavretá. Aktuálne je zazmluvnených 339 projektov v sume viac ako 41 mil. eur. Desiatky ďalších sú v procese schvaľovania. Vďaka projektu nadobudne nové zručnosti minimálne 14-tisíc zamestnancov.

NEVYHNUTNÝ ROZVOJ KOMPETENCIÍ, ALE AJ REKVALIFIKÁCIA PRE NEZAMESTNANÝCH

„Prehĺbenie zručností je určite jednou z najefektívnejších ciest ako si nájsť, prípadne si udržať zamestnanie. V rámci kľúčových opatrení v tejto oblasti poskytujeme ľuďom bez práce celú škálu vzdelávacích aktivít tak, aby mali možnosť získať úplne základné zručnosti potrebné pre dnešný trh práce, ale aj prehlbovať alebo zmeniť svoju pracovnú kvalifikáciu podľa svojich možností s prihliadnutím na reálne potreby pracovného trhu,“ zhrnul generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Úrady práce poskytujú nezamestnaným napríklad možnosť bezplatne absolvovať kompetenčný kurz s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií vrátane komunikačných a sociálnych zručnosti, osobnostného rozvoja, manažérskych a podnikateľských kompetencií, počítačových či jazykových zručností. Okrem toho majú možnosť na základe schválenej požiadavky od záujemcu o vzdelanie preplatiť aj rekvalifikačné kurzy. Záujem je predovšetkým o kurzy z oblasti opatrovania, „beauty služieb“ a účtovníctva, daní a finančníctva. Od februára minulého roka sa úrady práce dohodli s uchádzačmi o zamestnanie na zaplatení vzdelávania v celkovej výške viac ako 7 miliónov eur. Vzdelávanie a jednotlivé kurzy musia uchádzači o zamestnanie ukončiť do 14. novembra 2023.

Tieto aktivity sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.eures.sk , www.eures.europa.eu , www.upsvr.gov.sk , www.esf.gov.sk

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk