Hlavné menu

Národné projekty

 

Názov národného projektu

Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia

 

Poskytovateľ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prijímateľ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Partner

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Časový rámec realizácie projektu

01/2024 – 12/2027

Miesto realizácie projektu

Celé územie SR

Cieľ politiky súdržnosti

4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv

Program

Program Slovensko 2021 - 2027

Fond

ESF+

Priorita

4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ

ESO4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Aktivita/akcia v súlade s P SK

Zaistenie odborných kapacít pre subjekty v oblasti sociálneho začlenenia

Cieľová skupina pre Prioritu 4P5

Zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia ako zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

Merateľné ukazovatele pre Prioritu 4P5

Počet účastníkov zapojených do aktivít projektu: 4 800

Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili intervenciu: 4 800

Priorita

4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu

Špecifický cieľ

ESO.4.4 Podpora adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny, ako aj aktívneho a zdravého starnutia a zdravého a vhodne prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré rieši zdravotné riziká

Aktivita/akcia v súlade s P SK

Poskytovanie finančných príspevkov záujemcom o zamestnanie (osobám na trhu práce) za účelom nadobúdania/ zmeny zručností potrebných pre zotrvanie na trhu práce alebo zlepšenie situácie na trhu práce

Cieľová skupina pre Prioritu 4P3

zamestnanec

Merateľné ukazovatele pre Prioritu 4P3

Počet účastníkov zapojených do aktivít projektu: 4 700

Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili intervenciu: 4 700

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom plánovaných aktivít prispieť k tvorbe funkčného systému rezortného vzdelávania a k podpore profesionalizácie výkonu odborných činností v oblasti sociálneho začlenenia. Realizáciou NP sa zabezpečí podpora vzdelávania odborných kapacít subjektov v oblasti sociálneho začlenenia, lepšia koordinácia vzdelávania v rezorte a systematické napĺňanie vzdelávacích potrieb v nadväznosti na vykonávané odborné činnosti.

Projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

 • Hlavná aktivita č. 1 je zameraná na podporu systému vzdelávania odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia a na odborné vzdelávanie potrebné pre výkon odborných činností zamestnancami v oblasti sociálneho začlenenia ako zamestnancami vykonávajúcimi politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore.
  • Podaktivita č. 1.1 Podpora systému vzdelávania odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia
  • Podaktivita č. 1.2 Vzdelávanie odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia
 • Hlavná aktivita č. 2 je zameraná na poskytovanie finančných príspevkov na individuálne vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálneho začlenenia.

Cieľom vzdelávania odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia je prispieť k ich odbornému rastu, adaptabilite a profesionalizácii výkonu odborných činností. Zvyšovanie odbornosti a posilňovanie zručností zamestnancov v oblasti sociálnej inklúzie bude prispievať ku skvalitneniu služieb poskytovaných klientom rezortu, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrození sociálnym vylúčením. Vzdelávacie aktivity sa diferencujú podľa obsahového zamerania pre jednotlivé cieľové skupiny alebo podľa spôsobu realizácie:

 • vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch;
 • kompetenčné/odborné vzdelávanie za účelom prehlbovania odborných vedomostí a zručností;
 • finančné príspevky na profesijne orientované individuálne vzdelávanie.

Cieľové skupiny tvoria zamestnanci v odvetvovej pôsobnosti rezortu PSVR (sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce a ďalšie skupiny odborných zamestnancov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (najmä oblasť SPODaSK, sociálne služby, štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, posudková činnosť či výkon odborných činností v oblasti sociálnych vecí v kompetencii samosprávy) pracujúci v nasledovných inštitúciách:

 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • samospráva,
 • centrá pre deti a rodiny (v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia PSVR, akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z. z.),
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

 

Základné informácie

Vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch Sociálna kuratela a Sociálna posudková činnosť bude prebiehať:

Cieľovú skupinu tvoria:

 • sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon sociálnej posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a/alebo posudzovania odkázanosti na sociálnu službu,
 • sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon opatrení sociálnej kurately pre deti a/alebo opatrení sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb.

Štruktúra a celkový rozsah vzdelávania

Špecializačný vzdelávací program Sociálna kuratela pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 230 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 40 hodín v rámci špecializačného vzdelávacieho programu, z toho najmenej 30% tvorí individuálna priama supervízia.

Špecializačný vzdelávací program Sociálna posudková činnosť pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 200 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 15 hodín v rámci špecializačného vzdelávacieho programu.

Doba trvania je najmenej 12 a najviac 18 mesiacov. Organizačná forma špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna kuratelaSociálna posudková činnosť  je kombinovaná (kombinácia prezenčnej a dištančnej formy, pričom prezenčná forma tvorí minimálne 70% celkového rozsahu). Maximálna povolená neúčasť je 10% z celkového počtu hodín. Absolvovanie špecializačnej skúšky pozostáva z písomného a ústneho overenia vedomostí v rozsahu schváleného špecializačného programu. Úspešnému absolventovi vydá vzdelávacia inštitúcia osvedčenie o špecializácii.   

Spôsob prihlásenia sa do špecializačného vzdelávacieho programu

Prihlasovanie na vzdelávanie v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna kuratela bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú zasielané vedúcim oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Vedúci oddelení do formulára uvedú meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a sú cieľovou skupinou špecializačného vzdelávania. Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.

Prihlasovanie na vzdelávanie v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna posudková činnosť bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú zasielané vedúcim oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mestám, obciam a vyšším územným celkom. Vedúci oddelení/zodpovedná osoba za samosprávu do formulára uvedú meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a sú cieľovou skupinou špecializačného vzdelávania. Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.  

Vzdelávacia inštitúcia

Vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch realizuje partner NP PPOK, ktorým je Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25 – 27, 812 41 Bratislava.

Miesto vzdelávania

Vzdelávanie v akreditovaných  špecializačných vzdelávacích  programoch Sociálna kuratela Sociálna posudková činnosť sa bude realizovať primárne vo Vzdelávacom stredisku MPSVR SR, Rekreačná 429, 059 41 Tatranská Štrba. Účastníkom vzdelávania bude poskytované a hradené vzdelávanie, ubytovanie, miestna daň za ubytovanie a stravovanie. Cestovné náklady na dopravu do/zo Vzdelávacieho strediska MPSVR SR hradí vysielajúca organizácia. Ubytovanie uhrádzané z NP PPOK je spravidla v dvoj alebo trojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Osobitné požiadavky na ubytovanie je potrebné riešiť s recepciou Vzdelávacieho strediska MPSVR SR. V prípade osobitných požiadaviek na ubytovanie upozorňujeme, že tieto môžu byť spoplatnené, pričom rozdiel v cene uhrádza účastník na mieste.     

Základné informácie

Kompetenčné/odborné vzdelávanie bude prebiehať:

 • počas implementácie NP PPOK v rokoch 2024 – 2027,
 • pre oprávnené cieľové skupiny zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu,
 • na vzdelávanie v určených odborných oblastiach/témach,
 • na základe prihlásenia zamestnanca.

Cieľovú skupinu tvoria:

 • zamestnanci úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“),
 • zamestnanci centier pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“),
 • zamestnanci samosprávy (pre vybrané témy vzdelávaní).

Cieľom kompetenčného/odborného vzdelávania je rozvoj kompetencií, prehlbovanie a udržiavanie odborných vedomostí a zručností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Z organizačných dôvodov nebude možné zabezpečiť začatie vzdelávacích aktivít vo všetkých témach kompetenčného/odborného vzdelávania súčasne, preto v jednotlivých fázach projektu budú vyberané témy, ktoré sa budú počas implementácie projektu NP PPOK obmieňať, respektíve dopĺňať. Predpokladaný začiatok  kompetenčného/odborného vzdelávania je stanovený na september 2024. Vzdelávanie bude prebiehať v skupinách maximálne 20 účastníkov a spravidla bude organizované ako jednorazová vzdelávacia aktivita v trvaní dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich dní.

Zoznam oblastí/tém vzdelávania nájdete na tomto odkaze

V prvej fáze projektu sa bude vzdelávanie realizovať v nasledovných témach:

 • Motivačné rozhovory, práca s nespolupracujúcim klientom,  
 • Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácii,
 • Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pre účely prípravy na profesionálny výkon náhradnej starostlivosti v CDR,
 • Aspekty rozhodovacej činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP,
 • Manažment prípadu – rozvoj kompetencií v procese práce s klientom pri rozhodovaní o jeho žiadosti o dávku alebo príspevok.

Spôsob prihlásenia sa do kompetenčného/odborného vzdelávania

Prihlasovanie na vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú v priebehu implementácie NP PPOK zasielané vedúcim príslušných oddelení ÚPSVR, riaditeľom CDR, resp. mestám, obciam a vyšším územným celkom. Vedúci oddelení/riaditelia CDR, resp. zodpovedné osoby zo samosprávy, uvedú do formulára meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v konkrétnej téme a sú oprávnenou cieľovou skupinou pre danú tému. Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.  

Vzdelávacia inštitúcia

Vzdelávanie v témach kompetenčného/odborného vzdelávania realizuje partner NP PPOK, ktorým je Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25 – 27, 812 41 Bratislava.

Miesto vzdelávania

Vzdelávanie v témach kompetenčného/odborného vzdelávania sa spravidla bude realizovať vo Vzdelávacom stredisku MPSVR SR, Rekreačná 429, 059 41 Tatranská Štrba. Účastníkom vzdelávania bude poskytované a hradené vzdelávanie, ubytovanie, miestna daň za ubytovanie a  stravovanie. Cestovné náklady na dopravu do/zo Vzdelávacieho strediska MPSVR SR hradí vysielajúca organizácia. Ubytovanie uhrádzané z NP PPOK je spravidla v dvoj alebo trojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Osobitné požiadavky na ubytovanie je potrebné riešiť s recepciou Vzdelávacieho strediska MPSVR SR. V prípade, osobitných požiadaviek na ubytovanie upozorňujeme, že tieto môžu byť spoplatnené, pričom rozdiel v cene uhrádza účastník na mieste.     

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Finančné príspevky na individuálne vzdelávanie sa budú poskytovať:

 • počas implementácie NP PPOK v období rokov 2024 – 2027,
 • pre oprávnené cieľové skupiny zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu,
 • na vzdelávanie v určených odborných oblastiach,
 • na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na individuálne vzdelávanie,
 • na základe splnomocnenia vystaveného žiadateľom o príspevok poskytovateľovi vzdelávania,
 • vo výške ceny vzdelávacieho kurzu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE

Oprávnení žiadatelia o príspevok                                                                      

Cieľovú skupinu tvoria zamestnanci v odvetvovej pôsobnosti rezortu: sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce a ďalšie skupiny odborných zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytovateľov sociálnych služieb, subjektov vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme a centier pre deti a rodiny, ako sú napríklad psychológovia, profesionálni náhradní rodičia, špeciálni/liečební/sociálni pedagógovia, zdravotnícki pracovníci.

Oblasti vzdelávania

Finančný príspevok na individuálne vzdelávanie (ďalej len „príspevok“) je poskytovaný na profesijne orientované odborné vzdelávanie, a to najmä za účelom prehlbovania teoretických poznatkov a osvojovania praktických zručností, metód, techník a postupov pri práci s klientom, ako sú napríklad: diagnostické, terapeutické a intervenčné metódy, práca s klientom ohrozeným sociálnym vylúčením, činnosti v oblasti včasnej intervencie a krízovej intervencie alebo špecifiká výkonu profesionálneho náhradného rodičovstva.

Zoznam oblastí/tém vzdelávania nájdete na tomto odkaze

Poskytovatelia vzdelávania

Oprávnení žiadatelia o príspevok (ďalej len „žiadatelia“) môžu absolvovať odborné vzdelávanie v príslušných témach u nimi vybraného poskytovateľa vzdelávania v rámci územia SR. MPSVR SR nezverejňuje a nesprostredkúva žiadateľom informácie o poskytovateľoch vzdelávania. Nevstupuje do výberu poskytovateľa vzdelávania a nekomunikuje s poskytovateľmi vzdelávania vo fáze ich výberu.

Podmienkou pri výbere poskytovateľa vzdelávania, ktorý poskytuje vzdelávanie v danej téme, je vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia v zmysle legislatívy platnej na území SR, resp. oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú, vydané v zmysle osobitných predpisov platných na území SR. V prípade jednotlivých oblastí vzdelávania MPSVR SR môže určiť bližšie podmienky, ktoré by mal poskytovateľ vzdelávania spĺňať, ako napríklad podmienku akreditovaného vzdelávacieho programu.

Oprávnený počet vzdelávacích aktivít

Jedna osoba z cieľovej skupiny môže v rámci tohto národného projektu absolvovať maximálne tri vzdelávacie aktivity individuálneho vzdelávania, t. j predložiť maximálne 3 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na individuálne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“). Žiadateľ môže predložiť v rovnakom čase iba jednu žiadosť a ďalšiu žiadosť môže predložiť až po ukončení predchádzajúcej vzdelávacej aktivity.

Modulové vzdelávanie

Niektoré vzdelávacie programy môžu byť členené na viaceré moduly. V prípade, že má žiadateľ záujem absolvovať vzdelávanie len vo vybraných moduloch (nie celý vzdelávací program) a poskytovateľ vzdelávania mu to umožní, MPSVR SR bude akceptovať aj takéto vzdelávanie. Žiadateľ predloží jednu žiadosť, v ktorej uvedie názvy vybraných modulov, ich časový rozsah atď. Bez ohľadu na počet modulov sa bude takéto vzdelávanie považovať za jednu vzdelávaciu aktivitu a úhrada kurzovného bude zo strany MPSVR SR zrealizovaná jednorazovo po ukončení posledného z úspešne absolvovaných modulov vzdelávania. Ak však žiadateľ predloží viacero žiadosti pre každý modul samostatne, budú takéto vzdelávania považované za samostatné vzdelávacie aktivity a aj úhrada kurzovného bude realizovaná zvlášť za každú vzdelávaciu aktivitu. Žiadateľ však môže v rámci NP PPOK absolvovať maximálne tri vzdelávacie aktivity.

V prípade absolvovania viacerých modulov v rámci jednej žiadosti poskytovateľ vzdelávania vystaví žiadateľovi doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania buď ako jeden doklad o úspešnom ukončení vzdelávania s uvedením názvov jednotlivých modulov alebo samostatné doklady o úspešnom ukončení každého z modulov (MPSVR SR je potrebné predložiť kópie všetkých dokladov).  

Výška finančného príspevku na individuálne vzdelávanie

Príspevok bude poskytovaný v hodnote kurzovného. Cena kurzu bude posudzovaná z hľadiska primeranosti a dodržania zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok na individuálne vzdelávanie

Oznámenia budú zverejňované na webovom sídle MPSVR SR za účelom informovania oprávnených žiadateľov o konkrétnych podmienkach poskytnutia finančného príspevku. Oznámenia budú postupne zverejňované pre jednotlivé oblasti/témy vzdelávania samostatne a budú v nich uvedené také informácie, ako napr. oprávnené cieľové skupiny pre príslušnú tému vzdelávania; obdobie, počas ktorého je možné predkladať žiadosti o finančný príspevok na individuálne vzdelávanie v danej téme; formálne podmienky, ktoré musí spĺňať poskytovateľ vzdelávania a pod. Súčasťou oznámení budú aj všetky formuláre potrebné pre žiadateľa o príspevok.

 

Základné informácie o projekte

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk