Hlavné menu

Sociálne zabezpečenie

Všetci sezónni pracovníci majú podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 nárok na rovnakú úroveň sociálnej ochrany ako pre ostatných poistencov v tomto členskom štáte. Podľa právnych predpisov v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia môžu byť pracovníci v EÚ, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb, prihlásení do systému sociálneho zabezpečenia len v jednom členskom štáte . Cieľom je vyhnúť sa dvojitému plateniu príspevkov alebo neuhradeniu príspevkov za takýchto pracovníkov. Pracovníci ani ich zamestnávateľ nemajú možnosť vybrať si členský štát, v ktorom budú poistení . Platné právne predpisy sú objektívne odvodené z ustanovení nariadenia na základe osobnej a pracovnej situácie pracovníka. Pravidlom je, že občania členských štátov majú zaručené rovnaké zaobchádzanie ako vlastní štátni príslušníci .

Sezónni pracovníci, ktorí sú poistení v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa činnosť vykonáva, musia mať prenosný dokument (PD) A1 .

Sociálna poisťovňa - Základné informácie o právach a povinnostiach voľne sa pohybujúcich osôb vyplývajúcich z nariadení EÚ

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk