Hlavné menu

Pravidlá o čase jazdy a odpočinku

Pravidlá o čase odpočinku

Pravidelný denný odpočinok

Pravidelný denný odpočinok trvá najmenej 11 hodín.

Môžete ho rozdeliť na dva časové úseky:

1. jeden neprerušovaný časový úsek trvajúci najmenej 3 hodiny a

2. jeden neprerušovaný časový úsek trvajúci najmenej 9 hodín.

Skrátený denný odpočinok

Menej ako 11 hodín, ale najmenej 9 hodín. Medzi ľubovoľnými dvoma úsekmi týždenného odpočinku môžu byť najviac tri úseky skráteného denného odpočinku.

Denný odpočinok musíte ukončiť do 24 hodín po skončení predchádzajúceho úseku denného alebo týždenného odpočinku.

Nové 24-hodinové obdobie začína plynúť, keď začnete opäť pracovať po oprávňujúcom úseku denného alebo týždenného odpočinku.

Denný odpočinok v prípade vedenia vozidla viacerými osobami

Ak sa podieľate na vedení vozidla viacerými osobami, musíte do 30 hodín od ukončenia úseku denného alebo týždenného odpočinku čerpať nový denný odpočinok trvajúci najmenej 9 hodín. To platí pre každého vodiča.

Týždenný odpočinok

Pravidelný týždenný odpočinok trvá najmenej 45 hodín. Skrátený úsek týždenného odpočinku trvá najmenej 24 hodín, ale menej ako 45 hodín. Týždenný odpočinok sa musí začať najneskôr 144 hodín (6 x 24 hodín) po predchádzajúcom úseku týždenného odpočinku.

V dvoch po sebe idúcich týždňoch (od pondelka do nedele) musíte čerpať najmenej:

● dva úseky pravidelného týždenného odpočinku (každý minimálne 45 hodín) alebo

● jeden úsek pravidelného týždenného odpočinku (minimálne 45 hodín) a jeden úsek skráteného týždenného odpočinku (minimálne 24 hodín).

Ak budete čerpať úsek skráteného týždenného odpočinku, skrátenie sa musí nahradiť primeraným odpočinkom čerpaným vcelku pripočítaným k ďalšiemu úseku odpočinku trvajúcemu aspoň 9 hodín pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po týždni, keď došlo ku skráteniu.

Pravidlá o čase jazdy

Denný čas jazdy

Najviac 9 hodín. Môžete presiahnuť 9 hodín, ale nie častejšie ako dvakrát za týždeň, a to najviac na 10 hodín.

Týždenné/dvojtýždňové časy jazdy

Najviac 56 hodín za 1 týždeň. Nie viac ako 90 hodín počas 2 týždňov.

Prestávka

Po štyri a pol hodinách jazdy musíte mať prestávku trvajúcu najmenej 45 minút (ak nezačnete čerpať odpočinok).

Prestávku možno rozdeliť na dve časti a musí sa spraviť počas štyri a pol hodín jazdy. Prestávku možno rozdeliť takto:

1. najmenej 15 minút pre prvú časť a

2. najmenej 30 minút pre druhú časť

Ďalšie pravidlá o týždennom odpočinku zavedené balíkom opatrení v oblasti mobility 20. augusta 2020

Nemôžete čerpať pravidelný týždenný odpočinok vo vozidle

● Zamestnávateľ vám musí zaplatiť vhodné ubytovanie s primeraným spacím a hygienickým zariadením, kde môžete odpočívať.

● Zamestnávateľ vám musí umožniť, aby ste sa v rámci každého obdobia 3 alebo 4 po sebe idúcich týždňov (v závislosti od toho, či ste mali dva po sebe idúce skrátené týždenné odpočinky) vrátili na jedno z týchto dvoch miest, aby ste mohli čerpať svoj pravidelný týždenný odpočinok:

1. operačné centrum zamestnávateľa v členskom štáte EÚ usadenia, kde máte obvykle základňu; alebo

2. miesto vášho bydliska, ak sa líši od miesta usadenia zamestnávateľa

Ak ste vodič, ktorý pracuje v medzinárodnej nákladnej doprave:

● v zahraničí môžete čerpať dva po sebe idúce skrátené týždenné odpočinky, ak počas ľubovoľných 4 po sebe idúcich týždňov čerpáte aspoň štyri týždenné odpočinky;

● najmenej dva z týchto odpočinkov musia byť pravidelné týždenné odpočinky;

● po dvoch po sebe idúcich skrátených týždenných odpočinkoch vám zamestnávateľ musí zorganizovať prácu tak, aby ste sa mohli vrátiť na jedno z miest uvedených v predchádzajúcej časti (body 1 a 2) v nasledujúcom týždni pravidelného týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín, ktorý sa čerpá ako náhrada;

● náhrada sa musí čerpať bezprostredne pred pravidelným týždenným odpočinkom v nasledujúcom týždni.

Prerušenia trajektom/vlakom

Pravidelný denný odpočinok alebo skrátený týždenný odpočinok môže byť prerušený, ak sprevádzate vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom.

● Máte povolené najviac dve prerušenia v celkovom trvaní najviac 1 hodiny.

Počas tohto skráteného týždenného odpočinku musíte mať prístup k lôžkovej kabíne, lôžku alebo ležadlu.

Táto výnimka sa vzťahuje len na pravidelný týždenný odpočinok, ak je cesta naplánovaná na najmenej 8 hodín a vodič má prístup k lôžkovej kabíne.

Časť svojho pravidelného týždenného odpočinku nesmiete stráviť vo vozidle pred nástupom a/alebo po vystúpení z trajektu/vlaku.

Hraničné priechody

Na začiatku prvej zastávky ručne zaznamenajte symbol krajiny, do ktorej vstupujete po prekročení hranice členského štátu EÚ. Táto prvá zastávka musí byť na najbližšom možnom mieste zastavenia na hranici alebo za hranicou. Ak prekračujete hranice členského štátu EÚ trajektom alebo vlakom, musíte uviesť symbol krajiny v prístave alebo na stanici príchodu.

Miesto začiatku/konca dňa

Musíte zaznamenať symboly krajín, v ktorých sa začal a skončil denný pracovný čas.

Používanie prepínača režimov

Ak sa na vás vzťahuje nariadenie o pracovnom čase vodičov nákladných alebo osobných vozidiel, musíte správne používať tachograf na zaznamenávanie všetkých činností.

V osobnej doprave platí pravidlo 12 dní.

Za určitých okolností sa môže týždenný odpočinok posunúť až do konca 12. dňa pre vodičov na jednej medzinárodnej ceste.

Ak je vozidlo vybavené analógovým tachografom, táto výnimka sa neuplatňuje.

Odpočinok sa má čerpať nasledovne:

● najmenej 45 hodín pred cestou,

● najmenej jeden pravidelný a jeden skrátený týždenný odpočinok za sebou (69 hodín) alebo dva úseky pravidelného týždenného odpočinku (45 hodín + 45 hodín) po ceste.

Ak budete čerpať úsek skráteného týždenného odpočinku, skrátenie sa musí nahradiť p r i m e r a n ý m o d p o č i n k o m č e r p a n ý m vcelku pripočítaným k ďalšiemu úseku odpočinku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po skončení obdobia, na ktoré sa uplatnila výnimka.

Vozidlá vedené jednou osobou: ak jazdíte medzi 22.00 h a 6.00 h, môžete jazdiť najviac 3 hodiny bez prestávky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk