Hlavné menu

Protokoly

Ak boli pri inšpekčnej činnosti zistené nedostatky, resp. porušenia zákonných povinností, poverení zamestnanci Inšpekcie v sociálnych veciach vypracujú protokol o výsledku vykonaného dozoru, ktorý obsahuje príslušné náležitosti (napr. predmet dozoru, preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodnením).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk