Hlavné menu

Pandemické nemocenské

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 :

  • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby). Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch keď bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% čistej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25% denného vymeriavacieho základu.

Pozor! Nárok na pandemické nemocenské, resp. nárok na pandemické nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27. marca 2020.

Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu pandemického nemocenského, po potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti lekárom, musí predložiť samostatnú žiadosť o pandemické nemocenské.

Viac info: https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

odkaz na formulár : https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12 ie

Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské.

Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marca vo výške 25% denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Príklad č. 3: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25% denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Ak skončí núdzový stav, budem mať aj naďalej nárok na pandemické nemocenské (z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie)?

Nárok na pandemické nemocenské je viazaný nielen na trvanie núdzového stavu, ale aj na mimoriadnu situáciu. To znamená, že ak končí núdzový stav, nárok na pandemické nemocenské zostáva zachovaný, pretože i naďalej trvá mimoriadna situácia.

Za predpokladu skončenia krízovej situácie (mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19) poistencovi nárok na toto pandemické nemocenské už nevznikne, pretože jednou z podmienok zachovania nároku je trvanie krízovej situácie. To znamená, že zamestnancovi, ktorému vznikne dočasná pracovná neschopnosť napr. deň po skončení krízovej situácie, nepatrí nárok na pandemické nemocenské, ale na štandardné nemocenské (od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti). Za prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti mu v takomto prípade patrí náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú vypláca zamestnávateľ.

Mám nárok na už vyplácané pandemické nemocenské aj po skončení krízovej situácie?

Poistenec, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas trvania krízovej situácie a trvá aj po jej skončení, nárok na pandemické nemocenské trvá aj po skončení krízovej situácie. To znamená, že zamestnancovi, ktorému vznikne dočasná pracovná neschopnosť napr. deň pred skončením krízovej situácie, napriek jej skončeniu trvá nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ v takomto prípade nevypláca náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk