Hlavné menu

Pandemické nemocenské

Pozor zmena od 1. decembra

Poistencovi, ktorý je od 1. decembra 2021 ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie vznikne nárok na „štandardné“ nemocenské , tak ako je to aj pri iných dôvodoch dočasnej pracovnej neschopnosti (choroba, úraz). Avšak poistenec, ktorého ošetrujúci lekár uznal za dočasne práceneschopného z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie ešte v novembri a bude mu dočasná pracovná neschopnosť pokračovať aj v decembri, bude mať naďalej nárok na tzv. pandemické nemocenské až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Postup ako požiadať o tzv. pandemické nemocenské zostáva zachovaný a nájdete ho v texte nižšie v časti: Pandemické nemocenské s účinnosťou do 30. novembra 2021.

Zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie od 1. decembra 2021

Za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca jeho zamestnávateľ, pričom od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti patrí zamestnancovi náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a od 4. do 10. dňa je to 55 % denného vymeriavacieho základu. Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti lekárom.

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie od 1. decembra 2021

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (prvé 3 dni vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu).

Bližšie informácie a postup ako môžete požiadať o nemocenské z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie od 1. decembra 2021 nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-pn-sa-konci--od-1-decembra-2021-ma-pocas-krizovej-situacie-poistenec-pri-karantene-ci-izolacii-v-suvislosti-s-covid-19-narok-na-nemocenske/48411s70031c

Pandemické nemocenské s účinnosťou do 30. novembra 2021

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 :

v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby). Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov. Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci. Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch keď bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% čistej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25% denného vymeriavacieho základu.

Pozor! Nárok na pandemické nemocenské, resp. nárok na pandemické nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27. marca 2020.

Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu pandemického nemocenského, po potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti lekárom, musí predložiť samostatnú žiadosť o pandemické nemocenské.

Viac info: https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

odkaz na formulár : https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12ie

Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské.

Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marca vo výške 25% denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Príklad č. 3: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej lehote) 26. marca 2020. Za 26. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25% denného vymeriavacieho základu. Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk