Hlavné menu

Pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021

Od 1. septembra 2020 nárok na pandemické ošetrovné nevznikne rodičom školopovinných detí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Rodičia škôlkarov , ktorí budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť a dieťa neumiestnia do predškolského zariadenia z dôvodu obavy o jeho zdravie, si môžu uplatniť nárok na pandemické ošetrovné aj naďalej (najneskôr však za obdobie do 22. septembra 2020).

ZMENA: Od 23. septembra , kedy nadobudla účinnosť novela o sociálnom poistení, nárok na pandemické ošetrovné nevznikne ani rodičom škôlkarov, ak dieťa neumiestnia do predškolského zariadenia z dôvodu obavy o jeho zdravie .

Nárok na pandemické ošetrovné môže vzniknúť v prípadoch , kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti (napr. konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, resp. v prípade, ak rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania.

V prípade zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť (jasle) si rodičia, ktorí budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť a dieťa neumiestnia do zariadenia sociálnych služieb z dôvodu obavy o jeho zdravie, môžu uplatniť nárok na pandemické ošetrovné aj naďalej.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk