Hlavné menu

Pandemické ošetrovné v súvislosti so skončením núdzového stavu a otvorením predškolských, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb

Ak skončí núdzový stav, budem mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné?

Nárok na pandemické ošetrovné je viazaný nielen na trvanie núdzového stavu, ale aj na mimoriadnu situáciu. To znamená, že ak skončí núdzový stav, nárok na pandemické ošetrovné zostáva zachovaný, pretože i naďalej trvá mimoriadna situácia.

Za predpokladu skončenia krízovej situácie (mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19) poistencovi nárok na toto pandemické ošetrovné zaniká, pretože jednou z podmienok zachovania nároku je trvanie krízovej situácie.

Vyššie uvedené sa uplatňuje aj vo vzťahu k tým rodičom, ktorým po skončení nároku na rodičovský príspevok vznikol nárok na pandemické ošetrovné.

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR) po otvorení škôl a predškolských zariadení alebo škôl?

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí i naďalej, po otvorení škôl a predškolských zariadení, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť, ak dieťa neumiestnia do školy/predškolského zariadenia vzhľadom na kapacitné možnosti alebo z obavy o zdravie dieťaťa.

Rovnaké podmienky sa uplatňujú aj vo vzťahu k zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle).

Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR) v prípade otvorení zariadení sociálnych služieb?

V prípade otvorenia zariadení sociálnych služieb, nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby, ktoré zabezpečujú starostlivosť o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak táto príbuzná osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba alebo jej zákonný zástupca neprejavia záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o zdravie, alebo ak tejto osobe sociálnu službu nie je možné poskytovať z dôvodu obmedzených kapacitných možností v zariadeniach.

Budú mať rodičia nárok na pandemické ošetrovné aj počas letných prázdnin?

Vzhľadom na to, že počas letných prázdnin neprebieha školské vyučovanie a škola je uzavretá zo zákona (školský zákon), nie na základe rozhodnutia príslušného orgánu, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nepatrí, a to aj za predpokladu trvania krízovej situácie.

Nárok na pandemické ošetrovné pre rodiča dieťaťa navštevujúceho školu tak končí najneskôr posledným dňom školského vyučovania (30. júna 2020).

Rodičovi dieťaťa navštevujúceho predškolské zariadenie alebo jasle nárok na pandemické ošetrovné za toto obdobie zostáva zachovaný, ak rodič z kapacitných dôvodov alebo z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa neumiestni dieťa do predškolského zariadenia alebo jaslí.

Ako si bude Sociálna poisťovňa overovať, či dieťa/blízka osoba navštevuje zariadenie alebo školu?

Okresné úrady v sídle kraja a poskytovatelia sociálnych služieb majú povinnosť poskytovať Sociálnej poisťovni údaje o deťoch zúčastnených na školskom vyučovaní a osobách, ktorým sa poskytla sociálna služba. Rodičia/osoby poskytujúce starostlivosť musia i naďalej na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa/blízku osobu starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk