Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre deti a mládež

Výbor sa skladá z dvoch samostatných komôr a ďalších členov výboru, ktorí majú nezávislé postavenie. Počet členov komory za verejnú správu a počet členov komory za mimovládne neziskové organizácie je rovnaký (uplatňuje sa princíp parity). Na účely hlasovania je predseda výboru členom komory za verejnú správu a podpredseda výboru je členom komory za mimovládne neziskové organizácie.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru
PETER GURÁŇ
podpredseda výboru

tajomník výboru

Komora za verejnú správu (13):
členmi komory za verejnú správu s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru, sú nominovaní zástupcovia na úrovni generálneho riaditeľa alebo riaditeľa organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, resp. splnomocnenca vlády SR a nominovaní zástupcovia združení územnej samosprávy

a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – ANNA VEREŠOVÁ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – MONIKA GAJDÁCSOVÁ
Ministerstvo kultúry SR - RADOSLAV RAGAČ
Ministerstvo zdravotníctva SR – PAVOL MACHO
Ministerstvo financií SR – ĽUBOŠ JANČÍK
Ministerstvo vnútra SR – PETER ROLNÝ
Ministerstvo spravodlivosti SR - MARIAN FILČÍK
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - BARBARA ILLKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – ANDREA BUČKOVÁ

b)
Združenie miest a obcí Slovenska - JÁN KRTÍK
Únia miest Slovenska - DANIELA DROBNÁ
Združenie samosprávnych krajov SK8 – KATEŘINA BENEŠOVÁ

Komora za mimovládne neziskové organizácie (13):
členov komory za mimovládne neziskové organizácie s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru z nominantov mimovládnych neziskových organizácií, resp. akademických inštitúcií, ktoré sa zapojili do výzvy a preukázali splnenie podmienok určených vo výzve
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie - VLADISLAV MATEJ
Centrum pre výskum etnicity a kultúry - ELENA KRIGLEROVÁ GALLOVÁ
Centrum Slniečko, n.o. - MARIANA KOVÁČOVÁ
Divé maky - MÁRIA POTOČÁROVÁ RYBARIČOVÁ
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku - PETER GURÁŇ
Inštitút pre aktívne občianstvo - JANA FEHERPATAKY KUZMOVÁ
Linka detskej istoty - GABRIELA KRUPČÍKOVÁ
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava - ZUZANA ČAČOVÁ
Nadácia pre deti Slovenska - ONDREJ GALLO
Rada mládeže Slovenska - DALIBOR PERAŠÍN
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - JOZEF MIKLOŠKO
Sociologický ústav SAV - ZUZANA KUSÁ
Slovenský výbor pre UNICEF - JURAJ MIŠURA

Výber členov a členiek výboru zastúpených v komore za mimovládne neziskové organizácie podliehal výberovému procesu na základe výzvy. Do výzvy sa mohla platne zapojiť každá mimovládna nezisková organizácia, resp. akademická inštitúcia, ktorá pôsobí v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíja v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík. Odborná spôsobilosť a motivácia sa individuálne posudzovala aj u nominanta/nominantky mimovládnej neziskovej organizácie, resp. akademickej inštitúcie.
Nakoľko štatút výboru neurčuje žiaden mechanizmus, prostredníctvom ktorého by mal predseda výboru pri posudzovaní uchádzajúcich sa organizácií postupovať, pri výbere sa predseda výboru opieral o odporúčacie stanovisko poradného kolégia, ktoré za týmto účelom zriadil. Okrem zástupcu rezortu spravodlivosti (zodpovedného za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv), rezortu školstva, vedy, výskumu a športu (zodpovedného za štátnu starostlivosť o mládež) a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ako gestora zabezpečujúceho chod výboru), mali v poradnom kolégiu zastúpenie občianska komora Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a zástupca mimovládneho sektora z Výboru pre deti a mládež.
Funkčné obdobie členov a členiek komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania (10. apríl 2017).

Nezávislé inštitúcie:
Komisár pre deti - VIERA TOMANOVÁ
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - MARIAN MESÁROŠ
Kancelária verejného ochrancu práv - MÁRIA PATAKYOVÁ
Generálna prokuratúra SR - BARBORA HUBERTOVÁ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk