Hlavné menu

Členky a členovia Výboru pre deti a mládež

Výbor sa skladá z dvoch samostatných komôr a ďalších členov výboru, ktorí majú nezávislé postavenie. Počet členov komory za verejnú správu a počet členov komory za mimovládne neziskové organizácie je rovnaký (uplatňuje sa princíp parity). Na účely hlasovania je predseda výboru členom komory za verejnú správu a podpredseda výboru je členom komory za mimovládne neziskové organizácie.

ERIK TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru

VLADISLAV MATEJ
podpredseda výboru

tajomníčka výboru
ANDREA HANTABALOVÁ

Komora za verejnú správu (13):
členmi komory za verejnú správu s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru, sú nominovaní zástupcovia na úrovni generálneho riaditeľa alebo riaditeľa organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, resp. splnomocnenca vlády SR, eventuálne v odôvodnených prípadoch priamo poverená osoba ministrom a nominovaní zástupcovia združení územnej samosprávy.

a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – ILDIKÓ POLAČEKOVÁ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – PETER PAPŠO
Ministerstvo kultúry SR – PETER LUKÁČ
Ministerstvo zdravotníctva SR – PETER ČVAPEK
Ministerstvo financií SR – MARTINA BÍLIKOVÁ
Ministerstvo vnútra SR – JOZEF HALCIN
Ministerstvo spravodlivosti SR - MARIAN FILČÍK
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - BARBARA ILLKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – SLAVOMÍR LALÍK

b)
Združenie miest a obcí Slovenska - JÁN KRTÍK
Únia miest Slovenska - DANIELA DROBNÁ
Združenie samosprávnych krajov SK8 – KATEŘINA BENEŠOVÁ

Komora za mimovládne neziskové organizácie (13):
členov komory za mimovládne neziskové organizácie s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru z nominantov mimovládnych neziskových organizácií, resp. akademických inštitúcií, ktoré sa zapojili do výzvy a preukázali splnenie podmienok určených vo výzve.

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie - VLADISLAV MATEJ
Centrum pre výskum etnicity a kultúry - ELENA KRIGLEROVÁ GALLOVÁ
Centrum Slniečko - MARIANA KOVÁČOVÁ
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku - PETER GURÁŇ
Linka detskej istoty – EVA DZURINDOVÁ
Nadácia pre deti Slovenska - ONDREJ GALLO
Rada mládeže Slovenska - DÁŠA CINGÁLKOVÁ
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – EMÍLIA CHOVANCOVÁ BEZÁKOVÁ
Sociologický ústav SAV - ZUZANA KUSÁ
Slovenská nadácia pre UNICEF – MARTIN OUBRECHT
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením – MONIKA FRIČOVÁ
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov – MONIKA STUPKOVÁ
Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka – VLADIMÍR LICHNER


Výber členov a členiek výboru zastúpených v komore za mimovládne neziskové organizácie podliehal výberovému procesu na základe výzvy. Do výzvy sa mohla platne zapojiť každá mimovládna nezisková organizácia, resp. akademická inštitúcia, ktorá pôsobí v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíja v danej oblasti výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík. Funkčné obdobie členov a členiek komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania (28. jún 2022).

Nezávislé inštitúcie:
Komisár pre deti – JOZEF MIKLOŠKO
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - MARIÁN MESÁROŠ
Kancelária verejného ochrancu práv – JANKA DIVINCOVÁ
Generálna prokuratúra SR – ZUZANA KRIŽANOVÁ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk