Hlavné menu

Príprava Národného akčného plánu pre deti

Informácie súvisiace s prípravou Národného akčného plánu pre deti (harmonogram a priebeh prác, možnosti zapojenia sa verejnosti, vrátane detí a mladých ľudí a pod.) budú priebežne zverejňované na tomto webovom sídle. Svoje prípadné dotazy a podnety súvisiace s procesom tvorby materiálu môžte adresovať tajomníčke Výboru pre deti a mládež.

Príprava Národného akčného plánu pre deti, ktorý mal nadviazať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017, prebiehala v gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Metodicky vychádzala príprava materiálu z Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 zo dňa 26. apríla 2017 a v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi z materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík , ktoré vláda Slovenskej republiky schválila svojím uznesením č. 645 dňa 17. decembra 2014.

Činnosť a výstupy prípravného tímu:


Úvodné zasadnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2017 . Predmetom diskusie bolo ustálenie okruhu členov a členiek pracovnej skupiny a identifikácia možných zdrojov (inštitúcií, dokumentov) pre zameranie zberu dát.

Druhé stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 19. februára 2018 .
Predmetom diskusie bol návrh metodiky zberu dát a dohoda na okruhu tém, na ktoré prípravný tím zameria pozornosť v rámci fázy zberu dát a analýzy. Okruh tém bol zostavený na základe medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa, zo Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa ako aj z ďalších medzinárodnoprávnych záväzkov vo vzťahu k právam dieťaťa.

Tretie stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2018 .
Predmetom diskusie bol prvý návrh Vstupnej správy. Nakoľko závery pracovnej skupiny vychádzajúce z realizovaného zberu dát nepotvrdili pôvodnú víziu zadávateľa o potrebe vypracovania samostatného dokumentu, ktorého cieľom by bolo zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, pracovná skupina odporučila nepokračovať ďalej v príprave Národného akčného plánu pre deti a tento projekt ukončiť. Súčasne pracovná skupina navrhla postup rozpracovania tých strategických výziev, ktoré boli v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti identifikované (Príloha Vstupnej správy č. 3), a to v koordinácii s prípravou dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“.

So znením Vstupnej správy bol oboznámený Výbor pre deti a mládež na zasadnutí dňa 22. novembra 2018. V súlade so závermi Vstupnej správy Výbor pre deti a mládež odporučil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako predsedovi výboru požiadať o zrušenie súvisiaceho bodu uznesenia vlády SR (uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 57).

Návrh na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 340 z 24. júla 2017 prerokovala vláda SR na svojom zasadnutí dňa 9. januára 2019.

Štvrté stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 14. januára 2019 .
V súlade so závermi Vstupnej správy pokračoval prípravný tím v rozpracovaní 19 strategických výziev identifikovaných v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti. S cieľom ich zapracovania do dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ sa na pracovnom stretnutí oboznámili so štyrmi integrovanými rozvojovými programami (v štádiu rozpracovania), ktoré tvorili jadro Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 (Ďalej len "Stratégia").

Piate stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 18. januára 2019 .
Nadväzujúc na oboznámenie sa so znením relevantných častí pripravovanej stratégie sa prípravný tím zaoberal sprecizovaním formulácie stanovených cieľov stratégie tak, aby sa do nich vhodne premietli strategické ciele identifikované v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti.

Šieste stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 25. januára 2019 .
Prípravný tím nadviazal na stretnutie dňa 18. januára 2019 a pokračoval v precizovaní textu návrhu Stratégie.

Siedme, záverečné stretnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti sa uskutočnilo dňa 5. júna 2019, ktorým dňom zároveň zanikol mandát pracovnej skupiny . Výstup pracovnej skupiny nadväzuje na závery Vstupnej správy a jej prílohy č. 3, pričom konkretizuje, či sa daný cieľ má napĺňať prostredníctvom implementácie „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030“ (odkazom na konkrétny cieľ), alebo individuálne v rámci rezortov.

Stanovisko prípravného tímu bolo prerokované a vzaté na vedomie na zasadnutí Výboru pre deti a mládež dňa 18. júna 2019.

Follow-up

Dňa 24. júna 2019 bol zverejnený návrh "Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030" na verejné pripomienkovanie v rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA) . Dokument je možné v rámci SEA pripomienkovať do 21 dní od zverejnenia. Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční 11. júla 2019 v priestoroch Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu , sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja, Dúbravská cesta 4, Bratislava, v budove Westend Court na 9. poschodí.


PETER GURÁŇ / Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
vedúci pracovnej skupiny

JURAJ KUBICA / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre Metodiku tvorby verejných stratégií

VALÉRIA BANKÓOVÁ / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (zánik mandátu)

MÁRIA MILKOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
konzultantka pre Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

MILADA BOHOVICOVÁ / Koalícia pre deti Slovensko

EMÍLIA BEZÁKOVÁ / Liga ochrany detí

JANKA DIVINCOVÁ / Sekretariát Výboru pre deti a mládež

SANDRA FISCHEROVÁ / Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

KATARÍNA DEÁKOVÁ / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

RENATA BRENNEROVÁ / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ZORA TURANCOVÁ / Ministerstvo kultúry SR

HANA RAJKOVIČOVÁ / Ministerstvo zdravotníctva SR

MARIÁN FILČÍK / Ministerstvo spravodlivosti SR

DANA TURBOVÁ / Ministerstvo vnútra SR 

CSILLA KRNÁČOVÁ / Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MIRIAM STANKOVÁ / Ministerstvo financií SR

MIRIAM FECENKOVÁ, ROMANA HOMOLOVÁ / Ministerstvo hospodárstva SR

ZUZANA ČAHOJOVÁ / Ministerstvo obrany SR

LUCIA THUMOVÁ / Ministerstvo životného prostredia SR

MILAN KOLLÁR / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

VÁCLAV JAVŮREK / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

PATRÍCIA PATKAŇOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

MILUŠA BUDAYOVÁ / úrad Komisárky pre deti

ZUZANA STAVROVSKÁ / Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

LENKA BODNÁROVÁ / Kancelária verejnej ochrankyne práv (zánik mandátu)

MARIÁN MESÁROŠ / Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk