Hlavné menu

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR - práva detí

Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike


Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí

V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola, na základe uznesenia Výboru pre deti a mládež č. 30 zo dňa 28. októbra 2013 a uznesenia č. 32 zo dňa 19. novembra 2013, zriadená pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv detí.

Členmi pracovnej skupiny sa stali tak zástupcovia verejného sektora, ako i mimovládnych organizácii.

Verejná správa

Rajkovičová Hana - Ministerstvo zdravotníctva SR
Bošňáková Mária - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Paulíková Marianna - Ministerstvo vnútra SR
Dobrovodský Róbert - Ministerstvo spravodlivosti SR
Straková Monika - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Divincová Janka - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mimovládne organizácie

Kováčová Anna - Fórum kresťanských inštitúcií
Lenčo Peter - Koalícia pre deti
Gallo Ondrej - Rada mládeže Slovenska
Mikloško Jozef - Úsmev ako dar
Draková Alexandra - Slovenský výbor pre UNICEF
Trnovec Stanislav - Klub mnohodetných rodín

Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 14. januára 2014. Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 17. februára 2014.

Odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí sa uskutočnilo dňa 3. marca 2014 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • Predmetom diskusie boli tematické okruhy identifikované pracovnou skupinou:

1. Najlepší záujem dieťaťa
2. Doložka vplyvov – mechanizmus posúdenia dopadu novo-pripravovanej legislatívy na dieťa a rodinu
3. Inštitucionálne garancie ochrany práv dieťaťa – nezávislý mechanizmus verejnej ochrany práv dieťaťa (komisár pre deti)

(.pdf) Aktuálne pracovné úvahy o najlepšom záujme dieťaťa v novele zákona č. 36/2005 Z. z. (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.- Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy)

Východiskový materiál za oblasť práv dieťaťa k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (schválené uznesením Výboru pre deti a mládež č. 37 zo dňa 15. apríla 2014)

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Janka Divincová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
________________________________________
e-mail: janka.divincova@employment.gov.sk
tel: +421- 2 - 2046 3117
mobil: +421 - 915 841 029

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk