Hlavné menu

Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru , ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.
Sekretariát výboru pre deti a mládež je tiež národným koordinátorom pre program Rady Európy „Budujme Európu pre deti a s deťmi“ . V rámci programu zabezpečuje výmenu informácií a koordinuje realizáciu aktivít programu na národnej úrovni. Odborne sa zapája do rozvoja európskej a medzinárodnej normotvorby v oblasti pôsobnosti výboru v súlade s pozíciami a programovými dokumentmi Slovenskej republiky, zohľadňujúc pri tom uznesenia výboru a závery jeho pracovných skupín.

Kontakt

PhDr. Andrea Hantabalová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vdm@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 3126

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk