Hlavné menu

Národný seminár

„Investovanie do detí v Slovenskej republike:
Možnosti získania podpory z fondov EÚ“

22. januára 2016

Odborný seminár k implementácii Odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia

PROGRAM
PREZENTÁCIE:

Úvod do témy

Predstavenie Odporúčania Európskej komisie: „Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia“ a jeho prepojenie na Špecifické odporúčania pre Slovensko, predstavenie prístupov EÚ a nástrojov politík

Julius OP DE BEKE, Európska komisia (DG EMPL, Unit D2)

Benefity investícií do detí

Maria HERCZOG, Eurochild

Investovanie do detí – Slovensko v medzinárodnom porovnaní

Daniel GERBERY, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Možnosti investícií do detí prostredníctvom fondov EÚ

Predstavenie dostupných finančných nástrojov nového programového obdobia

Martin ORTH, Európska komisia (DG EMPL, Unit E5, Team Leader - SK desk)

Operačný program ľudské zdroje:

Albert NÉMETH, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ, MPSVR SR

Integrovaný regionálny operačný program:

Milan ŽABKA, odbor riadenia operačných programov, MPRV SR

Možnosti využitia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pri implementácii troch pilierov Odporúčania Európskej komisie „Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia“:

I. pilier

prezentácia - cieľ 1.

prezentácia - cieľ 2.

II.pilier

prezentácia - cieľ 1.

prezentácia - cieľ 2.

prezentácia - cieľ 3.

prezentácia - cieľ 4.

prezentácia - cieľ 5.

III.pilier

prezentácia cieľ 1. a 2.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

príloha č.1 prehľad realizovaných a plánovaných národných projektov a dopytovo orientovaných projektov/výziev korešpondujúcich s jednotlivými piliermi a cieľmi Odporúčania EK

príloha č.2 zoznam registrovaných účastníkov

Kontakt:

tel.: 02/ 2046 3116

e-mail: dusana.kurillova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk