Hlavné menu

Európske dokumenty

  • Odporúčanie rady EÚ o zavedení záruky pre mladých ľudí
  • Informácie o Záruke pre mladých ľudí na úrovni EÚ
  • Databáza príkladov dobrej praxe
  • Dňa 30. 10. 2020 Rada EÚ prijala „Odporúčanie Rady o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí, a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí“. Nové odporúčanie zohľadňuje aktuálne výzvy, podporuje rozvíjanie partnerstiev a je inkluzívnejšie s cieľom osloviť široké spektrum najzraniteľnejších skupín mladých ľudí. Systém záruky pre mladých ľudí má byť štruktúrovaný do štyroch fáz: mapovanie, osvetová činnosť, príprava a ponuka. Ich cieľom je lepšie pochopiť rozmanitosť NEET (not in employment, education or training; t. j. mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave), prispievať k predchádzaniu predčasného ukončenia školskej dochádzky, zaviesť moderné informačné kanály, zintenzívniť poradenstvo, profesijnú orientáciu a mentorstvo, klásť dôraz na rozvoj zručností, najmä digitálnych, zelených, jazykových a podnikateľských a používať cielené a dobre navrhnuté stimuly pre zamestnanosť. Záväzok, že mladí ľudia dostanú kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania, zostal zachovaný.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk