Hlavné menu

Opatrenia Záruky pre mladých ľudí v SR

Záruka pre mladých ľudí pozostáva z reforiem (najmä zmena legislatívy) a konkrétnych iniciatív (programy a projekty) určených výhradne iba pre mladých ľudí do 29 rokov. V rámci služieb zamestnanosti sa v oblasti podpory zamestnávania a zamestnateľnosti mladých ľudí navrhli podmienky na podporu vytvorenia prvého pracovného miesta najmä u mladých ľudí, ktorí z hľadiska vzdelania tvoria najviac ohrozené skupiny znevýhodnených UoZ. Pripravujú sa zámery na modifikáciu absolventskej praxe na pracovnoprávny vzťah. Záruka pre mladých ľudí je koncipovaná aj na princípe programov a projektov zameraných na „Druhú šancu na vzdelanie“ (ukončenie ZŠ, získanie kvalifikácie), prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti, podporu poradenstva a pomoc mladým ľuďom (vrátane zvýšenia počtu odborných poradcov) pri ich prechode zo školy do zamestnania (poradenstvo pri voľbe povolania, individuálne poradenstvo, tréningy zručností, pomoc alebo asistencia pri začleňovaní na trh práce do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti).

V roku 2014 predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvé opatrenie zo Záruky pre mladých ľudí v SR, ktoré uľahčí mladým ľudom vstup na trh práce. Je ním „právo na prvé zamestnanie”.

Tento nástroj podporuje zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie, ktoré by trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto pre takéhoto nezamestnaného, bude štát preplácať časť jeho nákladov po dobu 6 až 12 mesiacov. Príjemca príspevku musí následne udržať pracovné miesto minimálne polovicu dohodnutého obdobia jeho poskytovania. Ak bude napríklad zamestnávateľ poberať príspevok po dobu 8 mesiacov, pracovné miesto musí zachovať najmenej ďalšie 4 mesiace.

Toto nové aktívne opatrenie na trhu práce je od 1.1.2015 súčasťou zákona zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


§ 51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní:

 • podpora zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • zameraný na riešenie zamestnanosti mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov (veková skupina 25 až 29 rokov - musí byť v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov, veková hranica do 25 rokov – musí byť v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace).


Podmienky poskytnutia príspevku:

 • zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov,
 • povinnosť zamestnávateľa zachovať takto vytvorené pracovné miesto, a to minimálne v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku,
 • povinnosť zamestnávateľa vrátiť úradu pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nebolo zachované vytvorené pracovné miesto.


Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi:

 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať zamestnávateľovi príspevok najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov,
 • ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas ako je ustanovený  týždenný pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti,
 • neposkytuje sa na zamestnávanie UoZ, na ktorého zamestnávanie bol na t o isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 56a alebo § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,


Výška príspevku:

 • pri uplatňovaní predmetného nástroja aktívnych opatrení na trhu práce sa zohľadňuje miera evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike.

 

Od septembra 2015 môžu zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok pre mladého nezamestnaného do 29 rokov, požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Úrad prepláca 95 % celkovej ceny práce daného uchádzača počas deviatich mesiacov a prispieva aj na mzdu mentora a úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním, zapracovaním a praxou. Na národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ je vyčlenených päťdesiat miliónov eur, vďaka ktorým získa prax približne 16-tisíc evidovaných nezamestnaných.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

 • uchádzači o zamestnanie do  25 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave,
 • uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.


Informácie pre zamestnávateľov

V rámci projektu poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 18.11.2015 finančné príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a následne aj na podporu vytvárania nových pracovných miest. Ak zamestnávateľ zamestná mladého, ktorý u neho vykonával absolventskú prax, môže požiadať úrad práce o peňažný príspevok na preplatenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Absolventa musí zamestnať na plný pracovný úväzok na minimálne deväť mesiacov, pričom príspevok sa mu poskytuje najviac šesť mesiacov. Následne je povinný udržať pracovné miesto najmenej ďalšie tri mesiace.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

Aktivita 1 – absolventská prax:

 • uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Aktivita 2 – podpora vytvárania pracovných miest:

 • uchádzač o zamestnanie do 29 rokov po ukončení absolventskej praxe, pre ktorého následne vytvorí zamestnávateľ pracovné miesto najneskôr do 30 dní po ukončení praxe.


Informácie pre absolventov a zamestnávateľov o aktivite 1

Informácie pre absolventov a zamestnávateľov o aktivite 2

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú zamestnávateľom príspevky na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie, ktoré by trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Mladým nezamestnaným do 29 rokov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, poskytujú úrady  príspevok na začatie samostatnej zárobkovej činnosti. Podmienkou je jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky. Maximálna výška príspevku je 3 500 eur. Ak sa pre podnikanie rozhodne mladý nezamestnaný v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 20 %, výška príspevku je najviac 5 000 eur.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

 • uchádzači o zamestnanie do  25 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave,
 • uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave; s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných.

 

Informácie pre zamestnávateľov o aktivite 1 - vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Informácie pre žiadateľov o aktivite 2 - vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania

 

 

 


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk