Hlavné menu

Právo na prvé zamestnanie

V roku 2014 predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prvé opatrenie zo Záruky pre mladých ľudí v SR, ktoré uľahčí mladým ľudom vstup na trh práce. Je ním „právo na prvé zamestnanie”.

Tento nástroj podporuje zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie, ktoré by trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto pre takéhoto nezamestnaného, bude štát preplácať časť jeho nákladov po dobu 6 až 12 mesiacov. Príjemca príspevku musí následne udržať pracovné miesto minimálne polovicu dohodnutého obdobia jeho poskytovania. Ak bude napríklad zamestnávateľ poberať príspevok po dobu 8 mesiacov, pracovné miesto musí zachovať najmenej ďalšie 4 mesiace.

Toto nové aktívne opatrenie na trhu práce je od 1.1.2015 súčasťou zákona zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


§ 51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní:

  • podpora zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • zameraný na riešenie zamestnanosti mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov (veková skupina 25 až 29 rokov - musí byť v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov, veková hranica do 25 rokov – musí byť v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace).


Podmienky poskytnutia príspevku:

  • zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov,
  • povinnosť zamestnávateľa zachovať takto vytvorené pracovné miesto, a to minimálne v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku,
  • povinnosť zamestnávateľa vrátiť úradu pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nebolo zachované vytvorené pracovné miesto.


Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi:

  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať zamestnávateľovi príspevok najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov,
  • ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas ako je ustanovený týždenný pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti,
  • neposkytuje sa na zamestnávanie UoZ, na ktorého zamestnávanie bol na t o isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 56a alebo § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,


Výška príspevku:

  • pri uplatňovaní predmetného nástroja aktívnych opatrení na trhu práce sa zohľadňuje miera evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej miere evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk