Hlavné menu

Absolventská prax štartuje zamestnanie

V rámci projektu poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 18.11.2015 finančné príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a následne aj na podporu vytvárania nových pracovných miest. Ak zamestnávateľ zamestná mladého, ktorý u neho vykonával absolventskú prax, môže požiadať úrad práce o peňažný príspevok na preplatenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Absolventa musí zamestnať na plný pracovný úväzok na minimálne deväť mesiacov, pričom príspevok sa mu poskytuje najviac šesť mesiacov. Následne je povinný udržať pracovné miesto najmenej ďalšie tri mesiace.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

Aktivita 1 – absolventská prax:

  • uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Aktivita 2 – podpora vytvárania pracovných miest:

  • uchádzač o zamestnanie do 29 rokov po ukončení absolventskej praxe, pre ktorého následne vytvorí zamestnávateľ pracovné miesto najneskôr do 30 dní po ukončení praxe.


Informácie pre absolventov a zamestnávateľov o aktivite 1

Informácie pre absolventov a zamestnávateľov o aktivite 2

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk