Hlavné menu

Základné informácie o Záruke pre mladých ľudí v Slovenskej republike

V Slovenskej republike sa záruka pre mladých ľudí implementuje v súlade s Národným plánom implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike , ktorý prerokovala a vzala na vedomie vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.2.2014 (ďalej len „záruka“).

Implementácia záruky bola prijatá Radou solidarity a rozvoja SR, ktorá 29.1.2014 prijala Spoločné vyhlásenie na jej podporu (.PDF) .

Záruka obsahuje harmonogram legislatívnych reforiem a iniciatív v dvoch hlavných oblastiach:

  • včasná intervencia a aktivácia,
  • podporné opatrenia pre integráciu na trhu práce.


Zavedenie záruky je súčasťou Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 , ktorý schválila vláda SR uznesením č. 195 z 23.4.2014. Týmto dokumentom bola záruka z februára 2014 aktualizovaná a v apríli 2014 zaslaná Európskej komisii. Hlavná zmena spočívala v tom, že SR v porovnaní s pôvodnou zárukou posunula hranicu z 25 na 29 rokov veku mladých ľudí s podmienkou, že v skupine 25-29 rokov sa záruka bude vzťahovať najmä na dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov) alebo aspoň nad 6 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie.


Týmito procesmi bol v Slovenskej republike vytvorený strategický rámec na zavedenie záruky pre mladých ľudí NEET (not in employment, education or training/nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave).

Prvým krokom na poskytnutie záruky, pokiaľ ide o integráciu na trh práce, je zaradenie mladých ľudí do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Podporným rámcom pre implementáciu záruky je Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 , najmä jeho Prioritná os (PO) 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, PO 1 Vzdelávanie, ako aj PO 3 Zamestnanosť, PO 4 Sociálne začlenenie a PO 5 Integrácia MRK.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk