Hlavné menu

Ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby – informácia o metodickom pokyne Ministerstva financií SR

V súlade s § 67a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je povinnosťou neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka. Predmetná povinnosť sa vzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená obcou alebo vyšším územným celkom (považuje sa zaňho verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou neziskovej organizácie, ktorej jediným zakladateľom je obec alebo verejný poskytovateľ sociálnej služby s právnou formou nezisková organizácia, ktorej jediným zakladateľom je vyšší územný celok). Táto povinnosť v ustanovenej lehote do 15. júla príslušného kalendárneho roka vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu poskytovateľa sociálnej služby sa nevzťahuje na verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorou je obec, právnická osoba zriadená obcou ako rozpočtová organizácia a právnická osoba zriadená vyšším územným celkom ako rozpočtová organizácia.

V záujme bezproblémového ukladania výročných správ Vám predkladáme metodický pokyn Ministerstva financií SR.

S cieľom zníženia administratívnej záťaže účtovných jednotiek bol novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zriadený register účtovných závierok (ďalej len „register“), do ktorého sú účtovné jednotky povinné od 1. januára 2014 ukladať svoje účtovné závierky, výročné správy a správy audítora. Mnohí neverejní poskytovatelia sú povinní ukladať svoju výročnú správu do registra aj v súlade so svojim hmotno-právnym predpisom, podľa ktorého boli zriadení alebo založení. Aby ju nemuseli ukladať opätovne na viaceré miesta, bola v § 67a ods. 1 zákona o sociálnych službách ustanovená povinnosť ukladať výročnú správu do registra. Poskytovateľ sociálnej služby teda nie je povinný predkladať výročnú správu na vyšší územný celok.

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Do verejnej časti má prístup každý používateľ internetu, avšak do neverejnej časti registra má prístup iba subjekt verejnej správy. Keďže neverejný poskytovateľ má povinnosť uložiť výročnú správu do verejnej časti registra vyšší územný celok má prístup ku všetkým výročným správam týchto účtovných jednotiek na webovom sídle www.registeruz.sk . Povinnosť uložiť výročnú správu do registra sa vzťahuje na všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bez ohľadu na ich právnu formu, teda či sú zriadení s cieľom dosahovania zisku alebo nie.

Samotné ukladanie výročnej správy prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR. V prílohe tohto usmernenia sa nachádza metodický pokyn na ukladanie výročnej správy do registra účtovných závierok neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Na prístup do elektronickej podateľne Finančnej správy SR je potrebné, aby sa subjekty, ktoré ešte nemajú oprávnenie na takýto prístup zaregistrovali, vyplnením registračného formulára na webovom sídle www.financnasprava.sk , a to po kliknutí úplne vpravo na okienko Registrácia alebo priamo cez link https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal . Pre úspešnú registráciu je potrebné postupovať podľa krokov, ktoré spätne prichádzajú na zadaný e-mail subjektu. Následne je potrebné ísť na daňový úrad, kde registrátor vykoná autorizáciu pre príslušný subjekt. V prílohe predkladáme dohodu o elektronickom podávaní, ktorú je potrebné vyplniť a na daňový úrad priniesť v 2 kópiách. Pri návšteve daňového úradu je potrebný občiansky preukaz prípadne splnomocnenie konať vo veci za subjekt. Po úspešnej autorizácii na daňovom úrade môže subjekt všetky dokumenty podávať elektronicky.

V súlade s § 67a ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorým je fyzická osoba doručí do 15. júla vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje v nasledovnej štruktúre:
- prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
- prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
- stav a pohyb majetku a záväzkov,
- ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

Ak by sa vyskytli problémy alebo otázky v predmetnej problematike, môžete ich adresovať priamo na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk