Hlavné menu

Podporné služby

Odľahčovacia služba

Táto sociálna služba je určená len fyzickým osobám – opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru v rámci peňažného príspevku na opatrovanie. V čase, keď je rodinným opatrovateľom poskytovaná odľahčovacia intervencia, opatrovanej osobe sa poskytuje iná sociálna služba (napr. opatrovateľská služba). Počas týchto dní si môže opatrovateľ realizovať svoj program a plány (dovolenka, vybavenie osobných záležitostí, stretnutie s priateľmi). Takéto „voľno“ sa poskytuje sumárne na 30 dní v rámci jedného kalendárneho roka, pričom môže byť čerpané aj prerušovane po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v plnej výške. Pomoc opatrovanej osobe môže byť zabezpečovaná priamo v jeho domácnosti (opatrovateľskou službou), v dennom stacionári alebo v pobytovom zariadení.

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Pomoc spočíva najmä v poskytovaní alebo sprostredkovaní sociálneho a iného odborného poradenstva súdom ustanovenému opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa opatrovníkom a fyzickej osobe, ktorá si nedokáže chrániť svoje práva a záujmy. Obsahom tejto služby je napr. poskytnutie pomoci pred začatím konania o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, pri spisovaní návrhov na súd na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v takýchto konaniach, ale aj vyhľadávanie a vzdelávanie vhodných opatrovníkov.

Denné centrum

Ide o bývalé kluby dôchodcov, s tým, že okrem ľudí vo vyššom veku a s nepriaznivým zdravotným stavom alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu tieto centrá navštevovať aj rodičia s deťmi alebo priamo starí rodičia s vnúčatami. Denné centrá zabezpečujú nielen záujmovú činnosť, ale poskytujú aj sociálne poradenstvo.

Podpora samostatnéo bývania

V rámci podporných služieb sa ustanovuje nový druh sociálnej služby, ktorou je podpora samostatného bývania. V rámci tejto sociálnej služby bude možné fyzickým osobám nachádzajúcim sa v rôznych nepriaznivých situáciách poskytovať rôzne druhy pomoci priamo v ich prirodzenom prostredí (napr. v byte). Pôjde napr. o pomoc pri vedení domácnosti, pri hospodárení s finančnými prostriedkami, pri platení účtov, pri nadväzovaní kontaktov. Okrem uvedených aktivít sa klientom/tkám v rámci podpory samostatného bývania bude poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonávať preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Tento nástroj bude možné využiť aj pri podpore osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré v rámci procesu deinštitucionalizácie budú prechádzať z celoročných pobytových zariadení sociálnych služieb do prirodzeného domáceho prostredia s cieľom podporiť ich nezávislosť a samostatnosť. Rovnako tento nástroj bude možné účinne využiť pri klientele, ktorá má problémy sa spoločensky začleniť a riešiť samostatne svoje problémy pre neprimerané životné návyky alebo pre spôsob života (napríklad pre klientov žijúcich v segregovaných komunitách).

Jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny

Spoločným znakom týchto podporných sociálnych služieb je, že sa poskytujú rovnakému okruhu cieľových skupín, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, osoby vyššieho veku a osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk