Hlavné menu

Sociálne služby krízovej intervencie

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych druhov nepriaznivých situácií (napr. pre obete domáceho násilia, osoby žijúce v marginalizovaných segregovaných komunitách, ľudia bez domova, drogovo závislé osoby), a to prostredníctvom:

  • terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
  • nízkoprahového denného centra,
  • integračného centra,
  • komunitného centra,
  • nocľahárne,
  • útulku,
  • domova na polceste,
  • nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
  • zariadenia núdzového bývania.

Uvedené sociálne služby a zariadenia sa vzájomne líšia v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa človek sám, alebo asistovane rozhodol riešiť svoju situáciu.

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú anonymne bez preukazovania identity a bez ohľadu na prejavy požitia návykovej látky. Sú tak určené pre všetky osoby v rôznorodej nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré potrebujú dostupnú pomoc najmä vzhľadom na miesto v ktorom sa zdržiavajú a na výšku úhrady za sociálnu službu. Cieľom tohto typu sociálnych služieb je, aby poskytovali ľahko prístupné miesto podpory a pomoci pri začleňovaní do spoločnosti s ohľadom na špecificitu nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa človek nachádza.

Nakoľko je v rámci každej služby poskytované základné sociálne poradenstvo, človek sa môže anonymne obrátiť na ktorúkoľvek z týchto služieb. Spolu s posúdením povahy problému a nepriaznivej sociálnej situácie bude osoba informovaná o ďalších možnostiach riešenia a dostupných vhodných druhoch sociálnej služby s ohľadom na jej individuálne potreby.

Možnosť samostatného či asistovaného výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre človeka znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii (napr. z nocľahárne, kde prespáva len sporadicky a väčšinu dní inak trávi na ulici, k výberu útulku, kde môže bývať určitý čas a poberať aj iné formy podpory). Zrejmý je napr. aj rozdiel medzi útulkom, nocľahárňou a domovom na polceste. Kým nocľaháreň a útulok poskytujú sociálnu službu klientom a klientkám, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, domov na polceste je zameraný na fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie z dôvodov taxatívne určených zákonom (napr. po skončení pobytu v detskom domove, zariadení sociálnych služieb alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody). Zariadenie núdzového bývania poskytuje tiež bývanie, alev prípade iného druhu nepriaznivej sociálnej situácie. Ide napr. o fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, alebo ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi. Ide teda o veľmi špecifické cieľové skupiny sociálnej intervencie. Prevenciou a ochranou pred násilníkom alebo inými nebezpečnými osobami je zabezpečenie utajenia miesta ubytovania a zachovanie anonymity fyzickej osoby v zariadení núdzového bývania. Pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby (napr. ľudia bez domova) je určené aj nízkoprahové denné centrum, v ktorom sa môžu tieto osoby zdržiavať aj počas dňa, nielen v noci (ako napr. v nocľahárni). V tomto zariadení vzniká aj priestor na poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta či klientky. Zariadenie poskytuje uvedený typ pomoci obligatórne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk