Hlavné menu

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi

Služby na podporu rodiny s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii sú samostatne upravené. V zákone sa definuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá bola v rámci predchádzajúcej právnej úpravy formou opatrovateľskej služby. Táto pomoc sa zabezpečuje terénnou sociálnou službou v situáciách, keď rodič dieťaťa alebo tzv. náhradný rodič sa z rôznych dôvodov nemôže sám alebo za pomoci rodiny starať o svoje dieťa.

Zákon o sociálnych službách v oblasti zosúlaďovania rodinného a pracovného života zakotvuje podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby tým rodičom s deťmi, ktorí majú záujem o profesijný rast alebo vykonávajú iné aktivity s cieľom začať pracovať alebo vrátiť sa do práce. Preto v čase, keď sa rodič zúčastňuje napr. rekvalifikačného kurzu, poskytujú sa v rámci tejto sociálnej služby rodine rôzne úkony zabezpečujúce starostlivosť o dieťa a o domácnosť (napr. stravovanie, osobná hygiena, obliekanie, príprava na školské vyučovanie, sprevádzanie do školy alebo na voľnočasové aktivity).

Pobytovou službou je zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, v ktorom sa poskytuje sociálna služba dieťaťu, ak rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže sama z vážnych dôvodov zabezpečiť oň starostlivosť (napr. pre chorobu, úraz, kúpeľnú liečbu, pôrod, nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody).

V záujme zabezpečiť ochranu práv dieťaťa je poskytovanie osobnej starostlivosti a služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti možné len vtedy, ak popri už spomínaných dôvodoch, neexistujú v rodine aj iné vážne dôvody, pre ktoré by bolo potrebné vykonávať opatrenia v rámci sociálnoprávnej ochrany (napr.ohrozenie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa).

Služba včasnej intervencie je určená pre dieťa so zdravotným postihnutím do sedem rokov veku a pre jeho rodinu, nakoľko bez potrebnej pomoci môže dochádzať k ohrozeniu komplexného vývoja dieťaťa a súčasne k riziku sociálneho vylúčenia dieťaťa a jeho rodiny. V rámci tejto sociálnej služby sa poskytujú viaceré odborné činnosti, ako špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rôzne preventívne aktivity a výkon stimulácie rôznymi metódami a technikami zameranými na senzorické a motorické stimulácie. Cieľom týchto odborných činností je v súlade s holistickým prístupom zabezpečiť optimálny vývoj dieťaťa so zdravotným postihnutím. Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantne alebo terénnou formou, napr. priamo v domácnosti, v ktorej žije dieťa so zdravotným postihnutím.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk