Hlavné menu

Včasná intervencia a raná starostlivosť

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. júna 2022 schválila Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 . Tento dokument je zameraný na zabezpečenie vytvorenia primeraných podmienok na podporu komplexného vývinu a sociálneho začlenenia všetkých detí s potrebou pomoci pri plnom rozvoji vývinového potenciálu, vrátane detí so zdravotným postihnutím, ako aj podporu detí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju koordinovaných a integrovaných služieb včasnej intervencie a služieb ranej starostlivosti.

Vláda Slovenskej republiky dňa 24. mája 2023 schválila Akčný plán na roky 2023-2025 k Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030, ktorý je zameraný na realizáciu konkrétnych opatrení a úloh vyplývajúcich zo stratégie. Napĺňaním cieľov sa prispeje k zabezpečeniu dostupnosti a udržateľnosti služieb, čo v konečnom dôsledku bude mať nielen vplyv na zvyšovanie kvality života detí a ich rodín, ale aj na celú spoločnosť.

Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030

Akčný plán na roky 2023-2025

Cesta dieťaťa v ranom veku

V rámci plnenia opatrení a úloh vychádzajúcich z Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 a Akčného plánu na roky 2023-2025 k predmetnej stratégii, bola zriadená pracovná skupina, ktorej členovia pracovali na príprave dokumentu Cesta dieťaťa v ranom veku.

Tento dokument predstavuje zjednocujúci rámec, ktorý slúži tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Tento dokument poskytuje prehľad intervencií v prípade, ak sú pre dieťa od 0-7 rokov a jeho rodinu potrebné. V dokumente je popísaný spôsob, ako sa dieťa a jeho rodina môže v systéme podpory a pomoci k univerzálnym, cieleným, ako aj indikovaným intervenciám v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, rezortu zdravotníctva a školstva dostať.

Cesta dieťaťa v ranom veku (december 2023)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk