Hlavné menu

Najčastejšie zistené porušenia zákona o sociálnych službách - 2018

Výkonom dohľadov nad poskytovaním sociálnych služieb v roku 2018 boli u poskytovateľov sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou v zariadeniach sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku zistené porušenia zákona o sociálnych službách, najmä:

 • nerešpektovanie práv prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby – nedostupnosť informácií prijímateľom o úhrade za sociálnu službu v zrozumiteľnej forme, neumožnenie prijímateľom prostredníctvom zvolených zástupcov podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení, na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby, zamlčanie práva prijímateľom na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnych služieb (§ 6)
 • neplnenie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb – neprihliadanie na individuálne potreby, neposkytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni (§ 7),
 • neplnenie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri plánovaní poskytovania sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby - nevypracovávanie individuálnych plánov, resp. programov sociálnej rehabilitácie (§ 9 ods. 1, 2),
 • nedodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (§ 9 ods. 4),
 • nesplnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie /bezbariérovosť (§ 9 ods. 5),
 • neplnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby a neoboznamovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby s postupmi, pravidlami a podmienkami poskytovania sociálnej služby (§ 9 ods. 8, 9),
 • nevypracovávanie a neuskutočňovanie programu supervízie (§ 9 ods. 12),
 • nedodržanie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti – nevedenie registra netelesných a telesných obmedzení prijímateľov sociálnej služby, nezapisovanie obmedzení, používanie nepovolených obmedzení (sieťová posteľ), neoznamovanie zápisov o použití obmedzení ministerstvu, súdom určenému opatrovníkovi, resp. príbuznému (§ 10),
 • porušovanie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb pri vykonávaní odborných, obslužných a ďalších činností, zabezpečení vykonávania týchto činností alebo utvárania podmienok na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje - neposkytovanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností pre daný druh sociálnej služby, poskytovanie iba základného sociálneho poradenstva, neposkytovanie pomoci pri odkázanosti prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa posudku o odkázanosti (§ 15 až 18, § 35, § 38, § 39, § 40),
 • nerešpektovanie potreby diétneho stravovania prijímateľa sociálnej služby, poskytovanie jedál nevhodných pre diabetikov, neumožnenie prijímateľom sociálnej služby vybrať si z rozsahu počtu odoberaných jedál, (§ 17 ods. 4, 5),
 • neúplné označovanie miesta poskytovania sociálnej služby (§ 67),
 • nezverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby vo výročnej správe o činnosti a hospodárení vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa zákona o sociálnych službách, resp. zverejňovanie správy iba podľa zákona o neziskových organizáciách bez uvedenia údajov podľa zákona o sociálnych službách - neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sociálnej služby (§ 67a ods. 1 a ods. 3),
 • nezverejňovanie cenníka, určenie úhrady za sociálnu službu v rozpore s cenníkom - neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, účtovanie za činnosti, za ktoré prijímateľ sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách neplatí, nesledovanie príjmu prijímateľov na účely určenia úhrady, nesledovanie majetku prijímateľa sociálnej služby zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, nevyžiadanie vyhlásenia o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom, resp. akceptovanie vyhlásenia bez vyznačenia, či fyzická osoba má/nemá majetok v hodnote nad 10 000 € (§ 72),
 • zisťovanie príjmu prijímateľa sociálnej služby na určenie úhrady za nesprávne obdobie, nesledovanie príjmu spolu posudzovaných osôb (§ 72a),
 • negarantovanie zostatku príjmu prijímateľa sociálnej služby, resp. garantovanie zostatku príjmu v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 73),
 • uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby nezrozumiteľným spôsobom pre prijímateľa, uzatváranie zmlúv s charakterom zmiešanej zmluvy, v zmluve o poskytovaní sociálnej služby viazať platením úhrady iba inú, tzv. „pristupujúcu osobu“, nie prijímateľa alebo viazanie platením úhrady aj prijímateľa sociálnej služby aj inú osobu, uzatváranie zmlúv bez náležitostí určených zákonom, v zmluvách uvádzanie sumy úhrady ako celku bez členenia na úhrady za jednotlivé odborné, obslužné a ďalšie činnosti, započítanie sumy úhrady za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 do úhrady za sociálnu službu, zvyšovanie sumy úhrady za sociálnu službu bez opory v zákone o sociálnych službách, resp. bez uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, definovanie si vlastných dôvodov vypovedania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľov sociálnych služieb v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 74),
 • porušovanie zákonnej povinnosti v oblasti kvalifikačných predpokladov zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb sociálnej služby (§ 84),
 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby inou osobou za prijímateľa sociálnej služby bez splnomocnenia od prijímateľa sociálnej služby alebo bez potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave prijímateľa sociálnej služby (§ 92 ods. 6),
 • nevedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách (§ 95),
 • nedodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Na základe porovnania nedostatkov zistených v roku 2018 so zisteniami v predchádzajúcich rokoch je možné konštatovať, že zistené nedostatky sa v prevažnej miere každoročne opakujú.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk