Hlavné menu

Najčastejšie zistené porušenia zákona o sociálnych službách - 2019

V roku 2019 boli u poskytovateľov sociálnych služieb zistené najmä porušenia Ústavy Slovenskej republiky, zákona o sociálnych službách a iných všeobecne záväzných právnych predpisov:

a) Porušenia zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky:

 • obmedzenie slobody pohybu prijímateľov sociálnej služby (obmedzenie počtu dní pobytu mimo zariadenia s podmienkou schválenia žiadosti riaditeľom zariadenia alebo pod hrozbou účtovania plnej úhrady, prípadne 3-násobku úhrady počas nepovolenej neprítomnosti),
 • nariadenie zákazov a príkazov bez opory v právnych predpisoch (v interných smerniciach - vymedzené návštevné hodiny, zákaz návštev na izbách, zákaz požívať alkohol v zariadení pre seniorov pod hrozbou vypovedania zmluvy, zákaz pobytu mimo zariadenia bez súhlasu riaditeľa - pod hrozbou vypovedania zmluvy, a pod. ).

b) Porušenia zákona o sociálnych službách
§ nerešpektovanie práv prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby – nedostupnosť informácií prijímateľom o úhrade za sociálnu službu v zrozumiteľnej forme, nedostupnosť domáceho poriadku v zariadení, neumožnenie prijímateľom prostredníctvom zvolených zástupcov podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení na riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnej služby, zamlčanie práva prijímateľom na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnych služieb (§ 6),
§ neplnenie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb – neprihliadanie na individuálne potreby (nešpecifikovanie individuálnych potrieb pri špecifikácii odborných, obslužných a ďalších činností v zmluvách, umiestnenie prijímateľa s obmedzenou schopnosťou pohybu na poschodí bez výťahu, ubytovanie prijímateľa s obmedzenou schopnosťou pohybu v izbe s nízkym lôžkom), neposkytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni (opatrovateľky bez kurzu v rozsahu 220 hodín) (§ 7),
§ neplnenie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri plánovaní poskytovania sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby - nevypracovávanie individuálnych plánov (odôvodnené nezáujmom prijímateľa) alebo ich vypracovanie len formálne, nevyhodnocovanie individuálnych plánov vôbec alebo ich vyhodnocovanie bez účasti prijímateľa, nevypracovanie programov sociálnej rehabilitácie, nedostatočná spolupráca s prijímateľmi (§ 9 ods. 1, 2),
§ nedodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (z dôvodu nedostatku pracovných síl, presun zamestnancov medzi prevádzkami, ak ich poskytovateľ má viac) (§ 9 ods. 4),
§ nesplnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie/bezbariérovosť (§ 9 ods. 5),

 • neplnenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby (nespracovanie interných postupov, pravidiel a podmienok poskytovania sociálnej služby) (§ 9 ods. 8),
 • neoboznamovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby s postupmi, pravidlami a podmienkami poskytovania sociálnej služby (prijímatelia často nevedia, že poskytovateľ má domáci poriadok, nevedia, že majú právo nahliadnuť do hospodárenia s ich finančnými prostriedkami, nevedia, ako postupovať a na koho sa obrátiť, ak sú nespokojní, resp. ak je zamestnanec na nich nepríjemný a pod.) (§ 9 ods. 9),

§ nevypracovávanie a neuskutočňovanie programu supervízie (zdôvodnené nedostatkom supervízorov, resp. vysokými nákladmi) (§ 9 ods. 12),
§ nedodržanie povinností poskytovateľov sociálnych služieb pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti – nevedenie registra netelesných a telesných obmedzení prijímateľov sociálnej služby, nezapisovanie obmedzení do registra, používanie nepovolených obmedzení (sieťová posteľ, izolačka ako bezpodnetová miestnosť, fixovanie na lôžku), neoznamovanie zápisov o použití obmedzení ministerstvu, súdom určenému opatrovníkovi, resp. príbuznému; zamestnanci neboli oboznámení s touto povinnosťou poskytovateľa, nepoznali znenie § 10 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ oznamoval ministerstvu použitie obmedzenia aj v prípade, ak nešlo o použitie obmedzenia (§ 10),
§ porušovanie povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb pri vykonávaní odborných, obslužných a ďalších činností, zabezpečení vykonávania týchto činností alebo utvárania podmienok na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje - neposkytovanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností pre daný druh sociálnej služby, neposkytovanie ani nezabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovanie iba základného sociálneho poradenstva, neposkytovanie pomoci pri odkázanosti prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa posudku o odkázanosti (§ 15 až § 18, § 35, § 38, § 39, § 40),
§ nerešpektovanie potreby diétneho stravovania prijímateľa sociálnej služby, poskytovanie jedál nevhodných pre diabetikov, neumožnenie prijímateľom sociálnej služby odoberať znížený rozsah počtu odoberaných jedál, pri mixovanej strave – nemixovanie jednotlivých častí, ale všetkého spolu (§ 17 ods. 4, 5),

 • neúplné označovanie miesta poskytovania sociálnej služby alebo miesto poskytovania sociálnej služby bez označenia (§ 67),
 • zverejňovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení vo verejnej časti registra účtovných závierok v prípade, ak je neverejným poskytovateľom sociálnej služby nezisková organizácia, iba podľa zákona o neziskových organizáciách bez uvedenia údajov podľa zákona o sociálnych službách (§ 67a ods. 1),
 • nezverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov na jedného prijímateľa sociálnej služby vo výročnej správe o činnosti a hospodárení neverejného poskytovateľa vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa zákona o sociálnych službách (§ 67a ods. 3),
 • nezverejňovanie cenníka na webovom sídle (aj keď ho poskytovateľ sociálnej služby má) alebo ak ho nemá, na inom dostupnom mieste, určovanie úhrady bez cenníka, určovanie úhrady podľa viacerých cenníkov platných v jednom období, určenie úhrady za sociálnu službu v rozpore s aktuálnym cenníkom u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb (§ 72 ods. 3),
 • účtovanie úhrady za odborné činnosti, za ktoré prijímateľ sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách neplatí (§ 72 ods. 6),
 • účtovanie úhrady za poskytovanie iných, tzv. nadštandardných činností bez rešpektovania záujmu zo strany prijímateľa sociálnej služby ako súčasť úhrady za sociálnu službu, napr. paušálne účtovanie zdravotného balíčka, manipulačný/administratívny poplatok pri začatí a ukončení poskytovania sociálnej služby, poplatok za vybavenie úradných záležitostí,
 • nesledovanie príjmu a majetku prijímateľov na účely určenia úhrady, nevyžiadanie vyhlásenia o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom, resp. akceptovanie vyhlásenia bez overeného podpisu alebo bez vyznačenia, či fyzická osoba má/nemá majetok v hodnote nad 10 000 € (§ 72 ods. 8),

§ zisťovanie príjmu prijímateľa sociálnej služby na určenie úhrady za nesprávne obdobie, nesledovanie príjmu spolu posudzovaných osôb (§ 72a),
§ negarantovanie zostatku príjmu prijímateľa sociálnej služby, resp. garantovanie zostatku príjmu v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 73),

 • určenie úhrady za sociálnu službu v plnej výške, bez garancie zostatku s odôvodnením, že prijímateľ odmieta preukazovať svoj príjem a majetok podľa § 93 ods. 4 (všetci prijímatelia podpísali poskytovateľom predložené predtlačené vyhlásenie pri podpísaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 72 ods. 3, § 73 ods. 1 až 10, § 93 ods. 4),
 • uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nezrozumiteľným spôsobom pre prijímateľa (§ 74 ods. 1),
 • uzatváranie zmlúv s charakterom zmiešanej zmluvy, v zmluve o poskytovaní sociálnej služby viazať platením úhrady iba inú, tzv. „pristupujúcu osobu“, nie prijímateľa alebo viazanie platením úhrady aj prijímateľa sociálnej služby aj inú osobu (§ 74 ods. 1),
 • uzatváranie zmlúv bez náležitostí určených zákonom, v zmluvách uvádzanie sumy úhrady bez členenia na úhrady za jednotlivé odborné, obslužné a ďalšie činnosti (§ 74 ods. 7),
 • zvyšovanie sumy úhrady za sociálnu službu bez opory v zákone o sociálnych službách, resp. bez uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ( § 74 ods. 12),
 • definovanie vlastných dôvodov vypovedania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa sociálnej služby v rozpore so zákonom o sociálnych službách (§ 74 ods. 14),
 • porušovanie zákonnej povinnosti v oblasti kvalifikačných predpokladov zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (§ 84),
 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby inou osobou za prijímateľa sociálnej služby bez splnomocnenia alebo bez potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave (§ 92 ods. 6),

c) Porušenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, resp. pri uzatváraní zmluvy o inej činnosti,
d) Porušenia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších zákonov v nadväznosti na § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách,
e) Porušenia ustanovení všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa (verejný poskytovateľ sociálnych služieb),
f) Porušenia ustanovení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby , najmä nedodržiavanie záväzkov zo zmluvy.

Na základe porovnania nedostatkov zistených v roku 2019 so zisteniami v predchádzajúcich rokoch je možné konštatovať, že uvedené zistené nedostatky sa v prevažnej miere každoročne opakujú.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk